×

لایحه قانونی راجع به الحاق دوتبصره به لایحه قانونی تصفیه سردفتران ودفتریاران

لایحه قانونی راجع به الحاق دوتبصره به لایحه قانونی تصفیه سردفتران ودفتریاران

لایحه-قانونی-راجع-به-الحاق-دوتبصره-به-لایحه-قانونی-تصفیه-سردفتران-ودفتریاران

وکیل


شماره 12874 11/3/1359
وزارت دادگستری
لایحه قانونی راجع به الحاق دوتبصره به لایحه قانونی تصفیه سردفتران ودفتریاران که درجلسه مورخ 3/3/59 تبصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده بپیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده ـ تبصره های ذیل به لایحه قانونی تصفیه سردفتران ودفتریاران مصوب 8/6/58 الحاق میگردد:
تبصره 1 ـ مهلت مندرج درماده 2 لایحه قانونی تصفیه سردفتران ودفتریاران تااخرسال1359 تمدیدمیگردد.
تبصره 2 ـ بمنظورجلوگیری ازتعطیل دفترخانه هائیکه سردفتران بموجب حکم هیئت تصفیه بازنشسته یا منفصل میگردد،سازمان ثبت اسنادواملاک کشورمیتواندبدون رعایت ماده سه ائین نامه قانون دفاتراسنادرسمی ، شخص واجدصلاحیت رابرابر مقررات جاری بسردفتری ان دفترخانه منصوب کندودرفاصله زمانی بازنشستگی یاانفصال سردفتربازنشسته یامنفصل تاانتصاب سردفترجدیدکفالت اموردفترراموقتا به دفتریارواجدشرط همان دفترخانه یاسردفتریادفتریارواجدشرط دیگری محول سازد. شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 10280

تاریخ تصویب : 1359/03/03

تاریخ ابلاغ : 1359/03/24

دستگاه اجرایی : وزارت دادگستری -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.