جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.


شماره 3112 18/4/1359
وزارت کشور
لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بسیج ملی که درجلسه مورخ 10/2/59 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد.

ماده 1 ـ دراجرای فرمان رهبر انقلاب وبنیانگذارجمهوری اسلامی ایران مبنی برایجاد،آموزش وبسیج ارتش 20 میلیونی جهت پیشگیری ومقابله باهرگونه تهدیدوتجاوزنظامی سیاسی اقتصادی فرهنگی وسوانح طبیعی سازمانی بنام سازمان بسیج ملی زیرنظرفرمانده کل قواووابسته به وزارت کشورتشکیل میگردد.
ماده2 ـ شرح وظایف وتشکیلات وپستهای سازمانی سازمان بسیج ملی باتائیدسازمان اموراداری واستخدامی کشورتهیه خواهدشد.
ماده 3 ـ آئین نامه اجدائی این لایحه قانونی وسیله وزارت کشوروسازمان اموراداری واسنخدامی کشورتنظیم وبه تصویب هیئت وزیران خواهدرسید. شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
10280
تاریخ تصویب :
1359/02/10
تاریخ ابلاغ :
1359/03/24
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :