جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.


شماره 3560 4/3/1359
وزارت اموراقتصادی ودارائی
لایحه قانونی راجع به اجازه اعطای تامبلغ یک میلیاردریال تعنوان تنخواه گردان بوزارت آموزش وپرورش جهت چاپ ونشر کتابهای درسی راهنمائی ومتوسطه که درجلسه مورخ 24/2/59 بتصویب شوزای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده ـ الف ـ به بانک مرکزی ایران احازه داده میشودتامبلغ یک میلیاردریال بعنوان تنخواه گردان جهت چاپ ونشرکتابهای درسی راهنمائی ومتوسطه دراختیاروزارت آموزش وپرورش قراردهد.
ب ـ وزارت آموزش وپرورش مکلف است وجوه حاصل ازفروش کتابهای درسی مذکوررامستقیما به حساب بانک مرکزی ایران واریز نمایدوترتیبی اتخاذنمایدکه تنخواه گردان مذکورتاپایان سالتسویه گردد. پ ـ تخلف از احکام موضوع بندهای الف وب درحکم تصرف غیرقانونی دراموالووجوه دلتی محسوب میشود.
ج ـ وزارت اموراقتصادی ودارائی وسازمان برنامه وبودجه بازپرداخت این تنخواه گردان وهزینه های تبعی مربوط راازمحل درآمدعمومی کشورتضمین خواهدنمود.
د ـ مفادلایحه قانونی راجع به اجازه اعطای تامبلغ یک میلیاردریال وام به شرکت چاپ ونشر ایران برای چاپ کتب درسی سال تحصیلی 1359 ـ1360 موضوع ابلاغ شماره 83267 مورخ 24/1/1359 لغومیگردد. شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10280
تاریخ تصویب :
1359/02/24
تاریخ ابلاغ :
1359/03/24
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :