جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


شماره 12878 11/3/1359
وزارت دادگستری
لایحه قانونی راجع به حق التحریردفاتر اسنادرسمی ونحوه تقسیم آن که درجلسه مورخ 3/3/1359 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ می گردد.

ماده واحده ـ بمنظور کمک به کارکنان دفاتراسنادرسمی درسطح کشورمقررمیدارد:
ازاول فروردین ماه سال 1358 صدی پانزده از حق التحریر دریافتی ازاسنادتنطیمی توسط سردفتر خانه بحساب 2376 کانون سردفتران ودفتریاران دربانک ملی ایران واریزشود.
1ـ ازاول فروردین ماه سال 1359 ازخق التحریر اسنادتنطیمی هردفترخانه که جمع حق التحریر آن درماه ازچهارصدهزار ریال صدی تیست وپنج آن به کارکنان دفاتراست که شصت درصدآن قابل پرداخت به کارکنان وچهل درصدآن بحساب کانون قابل واریزاست .
3ـ ازپانصدهزارریال تاششصدهزارریال نسبت به مازدازپانصدهزارریال صدی چهل آن متعلق به کارکنان است که پنجاه درصدآن قابل پرداخت به کارکنان وپنجاه درصد آن بحساب کانون قابل واریزاست .
4 ـ ازششصدهزارریال تاششصدهزارریال نسبت به مازدازششصدهزارریال پنجاه درصدآن متعلق به کارکنان است که 40% آن قابل پرداخت به کارکنان و60% آن بحساب کانون قابل واریز است .
5 ـ ازهفتصدهزارریال تاهشتصدهزارریال نسبت به مازدازهفتصدهزارریال صدی هفتادوپنج آن متعلق به کارکنان است که سی درصدآن قابل پرداخت به کارکنان وهفتاد درصد آن بحساب کانون قابل واریزاست .
6 ـ ازهشتصدهزارریال تایک میلیون ریال نسبت به مازدازهشتصدهزارریال صدی نودآن متعلق به کارکنان است که20% درصدآن قابل پرداخت به کارکنان و80% درصد آن بحساب کانون قابل واریزاست .
7 ـ ازیک میلیون ریال ببالا نودوپنج درصدآن متعلق به کارکنان است که ده درصد آن قابل پرداخت به کارکنان ونوددرصدآن بحساب کانون قابل واریز است .
درصدهای متعلق به کارکنان دفاتربایدازطرف سردفتران هردفترخانه همه ماهه بحساب شماره 2376 بانک ملی ایران یاهرحساب دیگرباتعیین کانون واریز وپرداخت گردد. کانون سردفتران مکلف است همه ماهه کلیه وجوه قابل پرداخت به کارکنان راکه ارقام وضرایب آن فوقا روشن است ازکل درافتی محاسبه کرده ب تسبت متعادلی وباتوجه به سابقه کارمندان بعنوان مزایا میان آنان تقسیم وپرداخت نماید وبقیه وجوه موجوددرحساب کانون (که دراین قانون درصدقابل واریزذکرشده است )جهت تامین بیمه وبازنشستگی کارکنان دفاتراسناددرسطح کشورجمع آوری میگرددکه پس از تهیه آئین نامه استخدامی کارکنان دفاتراسنادرسمی موضوع بند7 ماده 66 قانون دفاتر اسنادرسمی مصوب سال 1354 براساس مقرراتی که وضع خواهد شدبمصرف بیمه وبازتشستکی واموررفاهی کارکنان دفاتراسنادرسمی خواهدرسید .سردفترازبابت بیمه کارمندان دفترخانه وجهی نخواهدپرداخت .
تبصره 1 ـ بمنظورتسهیل اموروپرداخت مزایابه کارکنان دفاترخارج ازمراکز ، کانون مینوانددرهرشهرستان حساب ویژه ای افتتاح کرده وامر پرداخت مزایا رابانظارت لازم بیک یاچندنفرازآقایان سردفتران واگذارنماید.
تبصره 2 ـ کلیه سران دفاتراسنادرسمی کشورموظفندظرف یکماه ازاین تاریخ صورت ومشخصات کارکنان خودراکه دراوّل فروردین ماه سال 1358 بکاراشتغال داشته اندباذکرسابقه خدمت آنان به کانون بردفتران تهران ارسال دارند.
تبصره 3 ـ به سردفترانیکه تاکنون درصدهای مذکوردرفوق را کلایاجزئا بحسلب 2367 واریزنکرده اند ازاین تاریخ حداکثرسه ماه مهلت داده میشودکه نسبت به تصفیه وواریزبدهی خودبشرحفوق اقدام نمایند.
تبصره 4 ـ تخلف ازاین مقررات موجب مجازات مصرحدرماده 38 قانون دفاتراسنادرسمی ازدرجه سه به بالاخواهدبود.
تبصره 5 ـ مادام که هیئت مدیره جدید برای کانون سردفتران ودفتریاران انتخاب نشده است یازمانیکه کانون بهرجهتی فاقدهیئت مدیره است ،سازمان ثبت اسناد واملاک کشورمیتواندامورمحوله به کانون راانجام دهد .
تبصره 6 ـ سازمان ثبت اسناد واملاک کشورمأموراجرای این قانون میباشد .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
10280
تاریخ تصویب :
1359/03/03
تاریخ ابلاغ :
1359/03/24
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
موضوع :