جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


شماره 12922 5/3/1359
شهرداری تهران
لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران درموردواگذاری قسمتی ازپارکها ومیادین واموال عمومی اعم ازعرصه واعیان ازشمول قانون مالک ومستأجرکه درجلسه مورخ 31/2/59 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده ـ بمنظورتسهیل و بهبوددرعرضه خدماتی که درپارکها ومیادین وسایرآنچه راکه درمحدوده شهرواقع وعنوان املاک واموال عمومی متعلق بشهرداردوهمچنین درانجام تکالیفی که ازحیث حفظ ونگاهداری بهره برداری ازاملاک ومستعلات واراضی ومستحدثاتی که درمالکیت شهرداری مستقربوده وجنبه عمومی نداردوبعهده شهرداری تهران است تشهرداری تهران اجازه داده میشودکه درواگذاری قسمتی ازپارکها ومیادین وسایراموال عمومی اعم ازعرصه واعیانی موجوددران بنحوی که مخل زیبائی یا مصلحت عامه نباشدونیزدرواگذاری عرصه واعیان ومستحدثات ملکی خود واقع درمحدوده شهرتهران باعقدقراردادهای رسمی یاعادی بااشخاص حقیقی یا حقوقی بارعایت مصلحت ودریافت اجورمناسب براساس آئین نامه معاملات شهرداری اقدام نمایندواینگونه واگذاری ازشمول مقررات قانون مالک ومستاجر و هرنوع روابطی که عنوان اجاره داشته باشدخارج بوده وروابط طرفین براساس قراردادی خواهدبود که تنظیم ومبادله خواهدشد. درتمام موارد مزبور لدی الفسخ ویاپس ازانقضای مدت درصورتیکه شهرداری لازم بداندبااخطارکتبی واعطاءدوماه مهلت به متصرف وطرف قرارداداقدام به تخلیه محل واگذارشده خواهدنمود. چنانچه درتخلیه وتحویل اینگونه محلها درمهلت اعطائی ازناحیه طرف قراردادومتصرف اقدامی نشودبدرخواست شهرداری دادستان تهران بدون فوت وقت درمعیت مأمورین انتظامی دستورتخلیه محل را صادر خواهد نمود این دستوربدون وقفه باتنظیم صورتمجلس درمحل بموقع اجراءگذارده شده با خلع ید مورد واگذاری کلا تحویل شهرداری خواهدشد. درصورتیکه اسباب ولوازمی اعم ازمنصوب یاغیرمنصوب وازهرنوع درمحل باشدازمحل خارج خواهدشدوشهرداری درحفظ ونگاهداری آنها مسئولیتی نداشته ومتصرف وطرف قرارداددرتحت هیچ عنوانی حق اعتراض یا مطالبه خسارت وسرثفلی وحقوق کسب وپیشه وغیره رانخواهدداشت .
تبصره 1 ـ کلیه اماکن واراضی ومستحدثات وسایراموال منقول وغیرمنقول شهرداری وشهری که جنبه عمومی داردوقبل ازتصویب این ماده واحده واگذارشده ازحیث تخلیه وتحویل شهرداری مسمولمقررات این قانون است .
تبصره 2 ـ نسبت به قراردادهائیکه بارضایت شهرداری تمدیدشده یامیشودنیزطبق این قانون عمل خواهدشد. شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
نوع :
قانون
شماره انتشار :
10280
تاریخ تصویب :
1359/02/31
تاریخ ابلاغ :
1359/03/24
دستگاه اجرایی :
شهرداری تهران
موضوع :