جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


شماره 3900 11/3/1359
وزارت کشور
لایحه قانونی راجع به نحوه اداره دوره اوّل مجلس شورایملی جمهوری اسلامی ایران تاهنگامیکه مجلس اعتبارقانونی میابدکه درجلسه مورخ 6/3/59 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد.

دوره اول مجلس شورای ملی جمهوری اسلامی ایران تاهنگامیکه برطبق اصل نودوسوم قانون اساسی اعتبارقانونی میابدمطابق موادزیراداره میشود: محل مجلس
ماده 1 ـ محل تشکیل مجلس شورای ملی جمهوری اسلامی ایران فعلا ساختمان مجلس خبرگان است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درآن بتصویب رسیده است وهیچ محل دیگری برای تشکیل جلسات مجلس رسمیت ندارد.
ریاست سنی
ماده 2 ـ نخستین جلسه مجلس شورای ملی جمهوری اسلامی ایران طبق اصل شصت وپنجم قانون اساسی باحضور حداقل دوسوم مجموع نمایندگان (180 نفر) رسمیت میابد وپس ازگزارش وزیرکشورباقرائت پیام رهبر،مجلس افتتاح میشودوسپس رئیس جمهوربیانات خودراایرادمیکند.
ماده 3 ـ مسن ترین نماینده بریاست سنی ونفربعدی تعنوان نایب رئیس وشش نفرازجوانترین نمایندگان بسمت منشی معین میشوند.رئیس ومنشی ها بلافاصله پس ازگزارش وزیرکشوروبادعوت وی درجایگاه هیأت رئیسه قرارمیگیرند. درصورت تساوی سن ، هیأت رئیسه سنی بقیدقرعه ازبین مسن ترین وجوانترین نمایندگان تعیین خواهدشد . تشخیص هیأت رئیسه سنی بااداره قوانین مجلس است .
ماده 4 ـ هیأت رئیسه سنی تاانتخاب هیأت رئیسه دائمی ، کلیه وظایف هیأت رئیسه دائمی رابعهده خواهدداشت .
مراسم سوگند
ماده 5 ـ پس ازمراسم افتتاح ، ننمایندگان حاضردرمجلس طبق اصل 67 قانون اساسی به هیأت اجتماع سوگندیادمیکنند. متن سوگندنامه که برروی ورقه ای نوشته شده توسطرئیس قرائت میشودونمایندگان بحالت اجتماع درحال قیام آنرابکراروپس ازانجام مراسم سوگندذیل سوگندنامه راامضاءمیکنند . نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگندراباذکرکتاب آسمانی خودیادخواهندکرد. نمایندگانیکه درجلسه نخست شرکت ندارندبایددراولین جلسه ای که حضورپیدامیکنندمراسم سوگندرابجای آورند.
تعیین شعب
ماده 6 ـ پس ازانجام مراسم تحلیف ، نمایندگان بحکم قرعه متساویابه 10 شعبه تقسیم شده وهرچندنفری که باقی ماندندبترتیب از شعبه اول ،یک یک به شعب افزوده میشود.شعب پس ازانتخاب هیأت رئیسه خود برای رسیدگی به اعتبارنامه ها وپرونده های انتخاباتی تشکیل جلسه میدهندـ نمایندگانیکه بعدا سوگندیادمیکنندبه ترتیب فووق به عضویت شعب پذیرفته میشوند. هرشعبه دارای یک رئیس ویک نایب رئیس ویک مخبرودومنشی خواهدبودکه جداگانه بارأی مخفی باورقه واکثریت نسبی انتخاب میشوند ودرصورت تساوی بحکم قرعه عمل خواهدشد. نتیجه انتخابات باذکرآراءبایدطی گزارش به اطلاع مجلس برسد. مناط اعتبارربرای رسمیت جلسه هریک ازشعب حضوزبیش ازدوسوم اعضاءمیباشد وتصمیمات بااکثریت آراءعده حاضرمعتبراست .
رسیدگی به اعتبارنامه ها درشعب
ماده 7 ـ شعب بموجب جدول حوزه های انتخابانی مجلس شورای ملی که براساس حروف تهجی ازطرف اداره قوانین مجلس تنظیم میشود،رسیدگی به اعتبارنامه هاوتشخیص صحت وسقم انتخابات رابرطبق شرایط مندرج درقانون انتخابات شروع وگزارش آن رابه مجلس تقدیم میدارند. هرشعبه برای تسریع درکارمیتواند یک یاچندشعبه فرعی تعیین کند که اعضای آن به قیدقرعه ازبین منتخبین آن شعبه تعیین میشوندولی رسیدگی نهائی درشعبه اصلی تعمل میآیدوگزارش آن توسط مخبرشعبه به مجلسداده خواهدشددرصورتیکه مخبرغایب بودویاازامضاءوتقدیم گزارش ودفاع ازآن خودداری ننمود، نایب رئیس یامنشی بترتیب وظیفه مخبرراانجام خواهند داد.
ماده 8 ـ هیچ شعبه ای نمیتواندتقدیم گزارش رابیش ازده روزبه تعویق بیندازددرصورتیکه تأخیربحکم ضرورت پیش آمده باشد، رئیس ودرعیاب اونایب دئیس شعبه مکلف است هیئت رئیسه مجلس رادوباره بهمان شعبه ودرغیراین صورت بشعبه دیگریابه یک کمیسیون مخصوص ده نفری منتخب ازشعب دهگانه ارجاع مینمایدکه ظرف ده روزگزارش دهند. ماده 9 ـ شعب موظفندصورت جلسات خودراباقیداسامی حاضرین به ترتیب ثبت وتنظیم وتقدیم هیأت رئیسه مجلس نمایند.
کمیسیونها
ماده10 ـ شعب موظفندپس از تعیین هیئت رئیسه خودبلافاصه دونفرازاعضای خودرابه عضویت کمیسیون تحقیق انتخاب نمایندونتیجه رادرجلسه بعد مجلس گزارش دهند.
ماده 11 ـ هرشعبه یک نفرازاعضای خودراپس ازانتخاب اعضای کمیسیون تحقیق خویش برای تشکیل کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی منجلس شورای ملی معین خواهدکردونتیجه رابه مجلس گزارش خواهدکرد. این کمیسیون موظف است طرح تدوین شده رابلافاصله پس ازانتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان تقدیم مجلس نماید.
ماده 12 ـ مناط اعتباربای رسمیت جلسه کمیسیونها نیزحضوربیش ازدوسوم اعضا میباشدوتصمیمات به اکثریت آراءعده حاضرمعتبراست .
رسیدگی به اعتبارنامه هادرمجلس
ماده 13 ـ گزارش هریک از شعب درمجلس قرائت میشود. هرگاه این گزارش مبنی برتأییدنماینده باشدوازطرف نمایندگان مخالفتی ابرازتشود،اعتبارنامه تصیب شده تلقی میگرددورئیس تصویب آنرااعلام مینمایدودرصورتیکه گزارش شعبه مبنی بررداعتبارنامه نماینده باشدویادرمجلس کسی مخالفت کندپرونده انتخاباتی بدون بحث درمجلس به کمیسیون تحقیق ارجاع میگردد. این کمیسیون ظرف ده روزبه دلائل وتوضیحات مخالف ومدافعات طرف رسیدگی میکندورأی کمیسیون بایدمدلل وموجه باشدودرمجلس قرائت خواهدشد. نماینده ای که درموقع طرحاعتبارنامه مخالفت کرده باشدمیتواندبمدت نیمساعت صحبت کندوچنانچه تعدادنمایندگانیکه درموقع طرح اعتبارنامه مخالفت کرده اند بیش ازیک نفرلاشدمدت صحبت هدیک حداکثریک ربع ساعت خواهدبود. پس ازصحبت مخالف ، نماینده مورداعتراض میتواندبمدت 1 ساعت یابمیزان مجموع مدتیکه نمایندگان مخالف صحبت کرده اند ازخوددفاع کند.این دفاع ممکن است بنابردرخواست نماینده ای که مورداعتراض واقع شده پس ازصحبت نمایندگانی که بعنوان مخالف صحبت کرده اند ویابعدازهریک ازآنها ویابخشی ازآنها انجام یابد. نماینده مورداعتراض حق داردنماینده دگری رابرای دفاع معرفی کند. همچنین نماینده مورداعتراض ومدافع اومیتواندبتمام اعتراضات درجلسه بعد جواب بدهندودفاع نمایند. مناط تصویب اعتبارنامه اکثریت مطلق مجموع آراء موافق ومخالف خواهدبودوآراءممتنع به حساب نخواهدآمد.
ماده 14 ـ اگرکمیسیون تحقیق ظرف ده روزنظرخودرابه مجلس ندادنماینده ای که اعتبارنامه اومورداعتراض واقع یادرشعبه ردشده میتوانددرخواست طرح اعتبارنامه خودرا درمجلس بنمایدواین درخواست بایدموردقبول واقع گردد.
ماده 15 ـ اخذرأی نسبت باعتبارنامه مورداعتراض بایدمخفی وباورقه باشدمگراینکه یماینده مورداعتراض درخواست رأی علنی باورقه نمایدکه درآنصورت رأی علنی باورقه است .
ماده 16 ـ نمایندگانیکه هنوزاعتبارنامه آنان تصویب نشده است حق نطق ودادن رأی درمجلس راندارندولی حق حضوردرشعبه یاکمیسیون تحقیق هنگام رسیدگی باعتبارنامه خودرادارندودرصورتیکه ازطرف شعبه یاکمیسیون یابتقاضای خودبرای ادای توضیحات دعوت شوندحق رأی نخواهندداشت .
انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان ـ اعلام اعتبارمجلس ماده 17 ـ پس ازتصویب اعتبارنامه حداقل 180 نفرازنمایندگان طبق اصل نودویکم قانون اساسی بانتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان که حداقل معادل دوبرابر اعضای موردنیاز آن ازطرف شورایعالی قضائی به مجلس معرفی میشوند اقدام خواهدشد.
اخذرأی مخفی وباورقه خواهدبودوهرعضومنتخب لازم است دارای اکثریت مطلق وحداقل یکصررأی باشد.
ماده 18 ـ رئیس سنی پس ازانتخاب اعضای شورای نگهبان مطابق اصل نودوسوم قانون اساسی اعتبارمجلس رااعلام داشته وبلافاصله نسبت به انتخاب هیأت رئیسه اقدام خواهدکرد.
هیأت رئیسه
ماده 19 ـ رئیس سنی پس ازانتخاب اعضای حقوق دان شورای نگهبان برای مدت یکسال انتخاب میشوند.
ماده 20 ـ هیأت رئیسه مرکب است از= رئیس ـ دونایب رئیس ـ شش منشی ونه کارپرداز.
ماده 21 ـ انتخاب رئیس فردی وبه اکثریت مطلق است وانتخاب نواب ومنشی ها و کارپدازان جداگانه وجمعی وبااکثریت نسبی ( مشروط به اینکه کمترازسی درصدآراء نباشد ) وجملگی بارأی مخفی وباورقه خواهدبود . درصورتیکه درانتخاب رئیس دردفعه اول اکثریت مطلق حاصل نشوددفعه دوم اکثریت نسبی کافی خواهد بود . رئیس مجلس برسایراعضاءهیأت رئیسه وتمام ادارات مجلس ریاست دارد.
ماده 22 ـ نواب رئیس به ترتیب تعدادآراءبعنوان نایب رئیس اول ونایب رئیس دوم درغیاب رئیس وظیفه اورابه عهده خواهندداشت درصورت تساوی آراءمسن ترین آنها نایب رئیس اول خواهد بود . ماده 23 ـ قبل ازاخذ رأی برای هیأت رئیسه اسامی نامزدها به ترتیب وصول به هیأت رئیسه سنی درجلسه علنی اعلام خواهدشد. شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10284
تاریخ تصویب :
1359/03/06
تاریخ ابلاغ :
1359/03/28
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :