جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.


شماره 11074 11/3/1359
وزارت کشور
لایحه قانونی حفظ وگسترش فضای سبز در شهرها که درجلسه مورخ 3/3/59 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

ماده 1 ـ به منظور حفظ وگسترش فضای سبز و جلوگیری ازقطع بی رویه درختان ، قطع هرنوع درخت در معبرمیادین بزرگراهها و پارکها باغات و محلهائیکه بصورت باغ شناخته شوند در محدوده قانونی وحریم شهرها بدون اجازه شهرداری ممنوع است . ضوابط مربوط به چگونگی اجرای این ماده پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب شورای شهر قابل اجراست .
ماده 2 ـ شهرداریها در محدوده قانونی و حریم شهرها مکلفند ظرف مدت یکسال شناسنامه ای شامل تعداد و نوع و محیط و سن تقریبی درختان محلهای مشمول این قانون را تنظیم کنند و این شناسنامه هر5 سال یکبارقابل تجدید و سند اجرای این قانون میباشد.
تبصره ـ شهرداریها مکلفند درختان معابر میادین بزرگراهها و پارکها راپس از تنظیم مشخصات آنان پلاک کوبی کنند.
ماده 3 ـ ماموران شهرداریها برحسب مورد میتوانند برتنظیم یا تطبیق برگ شناسائی درختان با در دست داشتن معرفی نامه ونمایندگی دادستانی وارد محلهای مشمول این قانون بشوند.
ماده 4 ـ ازتاریخ اجرای این قانون اعم ازاینکه شناسنامه موضوع ماده 2 تنظیم و ابلاغ شده باشد یا نه قطع درختان مشمول قانون ممنوع است مگر با تحصیل اجازه از شهرداری طبق مقررات وضوابط مربوط .
تبصره 1 ـ اراضی مشجر و اماکن مسکونی و محلهای کسب و پیشه و تجارت که مساحت آن از پانصد متر مربع تجاوز نکند از شمول این قانون مستثنی است . تفکیک قطعات اراضی مشجر و باغات بزرگتر از پانصد مترمربع با رعایت مقررات شهرسازی مجازاست ولی قطع درخت در قطعات تفکیک شده بهرمساحت که باشدبدون تحصیل اجازه طبق مقررات این قانون ممنوع است .
تبصره 2 ـ در پروانه های ساختمانی که براساس طرح جامع ویا هادی شهرها از طرف شهرداریها صادر میشود تعداد درختی که در اثرساختمان باید قطع شود تعیین و قید خواهدشد. درصورتیکه پس ازدریافت پروانه و قطع درخت ظرف مدت مندرج درپروانه بدون عذر موجه اقدام بساختمان نشود مرتکب مشمول مجازاتهای مقرردر این قانون خواهدشد.
تبصره 3 ـ مالکین باغات ومحلهائیکه بصورت باغ شناخته شوندمکلفند به ازای درختهائیکه اجازه قطع آنان ازطرف شهرداری صادرمیشود به تعداد دو برابردر همان محل و یا هرمحلی که شهرداری تعیین خواهدکردبرطبق ضوابط و دستورالعمل های موجوددرفصل مناسب غرس نمایند.
تبصره 4 ـ کاشت و حفاظت و آبیاری درختان معابرمیادین بزرگراهها و پارکهای عمومی از اهم وظایف شهرداریها میباشد.
ماده 5 ـ ضوابط مربوط به خزانه و جابجاکردن ـ جانشین ساختن وقطع درختان که ملازمه با بهره برداری ازنهالستانها قلمستانها وباغات وموارد دیگر دارد بموجب آئین نامه های اجرائی این قانون تعیین خواهدگردید.
ماده 6 ـ هرکس عالما وعامدا وبرخلاف مقررات این قانون مرتکب قطع و یا موجبات ازبین رفتن درختان مشمول آن قانون را فراهم سازد به حبس جنحه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی برحسب نوع ومحیط سن درخت و موقعیت آن از یک هزارریال تا یکصدهزارریال محکوم خواهدشد.
تبصره 1 ـ درصورتیکه قطع درخت ازطرف مالکین بنحوی باشد که باغی را از بین ببرد و از زمین آن بصورت تفکیک وخانه سازی استفاه کند همه زمین بنفع شهرداری ضبط میشود و بمصرف خدمات عمومی شهر و محرومین میرسد.
تبصره 2 ـ مجازاتهای مذکور در این ماده قابل تعلیق و یا تبدیل به جزای نقدی نبوده و احکام صادره فقط قابل پژوهش خواهدبود.
ماده 7 ـ گزارش مأمورین شهرداریهای مأموراجرای این قانون و یا سایراشخاص عالما جرایم مذکوردراین قانون را بخلاف حقیقت به کسی نسبت دهد و یا گزارش خلاف واقع بدهد به مجازات حبس جنحه تاسه سال محکوم میشود مگر اینکه درقوانین جزائی مجازات شدیدتری پیش بینی شده باشدکه در اینصورت به مجازات اشد محکوم خواهدشد. مقررات تبصره ذیل ماده 6 دراین مورد نیز لازم الرعایه است .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10284
تاریخ تصویب :
1359/03/03
تاریخ ابلاغ :
1359/03/28
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :