جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


شماره 3554 4/3/1359
وزارت دادگستری
لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص که درجلسه مورخ 24/2/59 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد.

لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1/7/58 درمواردزیراصلاح میشود:
ماده 1 ـ کلمه یک یادومشاورازقضات دادگستری به (یک یادومشاورحقوقدان … ) اصلاح میشود.
ماده 2 ـ بدین شرح اصلاح میشود(مراجع تجدیدنظرازآراءدادگاه بدوی مجتهدین یاقضات مأذونی هستندکه توسط شورای سرپرستی وپس ازتشکیل شورایعالی قضائی توسط آن شورا تعیین میشود. اگردرمحلی شخص واجدشرایط نباشد بمرجع تجدید نظرمرکز استان مراجعه خواهندشد.)
ماده 8 ـ بدینشرح اصلاح میشود.(اصحاب دعوی مستقیمابدفتردادگاه دادخواست میدهندوتشریفات آئین دادرسی مدنی لازم الرعایه نیست وترتیب رسیدگی تابع مقررات شرع خواهدبود).
ماده 11 ـ بدینشرح اصلاح میشود. ( طرفین دعوی میتوانندازمیان وکلای دادگستری وکیل معرفی نمایند) .
ماده 15 ـ بدینشرح اصلاح میشود(مادامیکه برای اجرای احکام این دادگاههاقانون جداگانه ای تصویب نشده اجرای احکام آنها طبق مقررات اجرای احکام مدنی بادوایراجرای احکام دادگاههای عمومی دادگستری است ).
ماده 20 ـ هرشعبه ازدادگاههای مدنی خاص تقدرکافی میتواننددادرس علی البدل که واجدشرایط قاضی شرع باشدداشته باشند. شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10284
تاریخ تصویب :
1359/02/24
تاریخ ابلاغ :
1359/03/28
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
موضوع :