جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.


شماره 1183 د 18/10/1358
وزارت دفاع ملی
لایحه قانونی اصلاح قانون نحوه توزیع قند و شکر تولیدی کارخانه های کشور مصوب اردیبهشت ماه 1353 که در جلسه مورخ 28/9/1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده – از تاریخ تصویب این لایحه قانونی تبصره یک ماده واحده قانون نحوه توزیع قند و شکر تولید کارخانه های کشور مصوب اردیبهشت ماه 1353 لغو میگردد.
تبصره 1- کارخانجات قند و شکر متعلق به سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح مشمول ماده واحده قانون نحوه توزیع قند و شکر تولیدی کارخانه های کشور خواهند بود.
تبصره 2- سازمان غله و قند و شکر و چای کشور مکلف است قند وشکر مورد نیاز سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح را با نرخ های متداول تأمین نماید و هزینه های حمل ونقل مربوط نیز بعهده سازمان تعاون مصرف کارد نیروهای مسلح خواهد بود.
تبصره 3- سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح، قند و شکر مورد نیاز عائله کادر نیروهای مسلح را با نرخ های مورد عمل در تبصره 2 این لایحه تأمین خواهد نمود.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10185
تاریخ تصویب :
1358/09/28
تاریخ ابلاغ :
1358/11/20
دستگاه اجرایی :
موضوع :