جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.


شماره 1292 د 22/10/1358
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 19/10/58 کمیسیون شماره 2 به پیشنهاد شماره 93 م مورخ 19/10/58 وزارت بازرگانی تصویب نمود:

ماده واحده – به وزارت بازرگانی اجازه داده میشود که از محل اعتبار کمک به صنایع کشور مبلغ 3 میلیارد ریال بعنوان وام کوتاه مدت از طریق بانکهای تجاری در اختیار شرکتهای تولید کننده محصولات مختلف پودر لباسشوئی بمنظور کمک به تأمین مواد اولیه وارداتی قرار دهد.
تبصره 1- سهمیه هر یک از شرکتهای تولید کننده پودرلباسشوئی از طرف وزارت بازرگانی به نسبت میزان تولید تعیین و به بانکها ابلاغ میگردد.
تبصره 2- این اعتبار صرفا" بایستی بمصرف وارد کدرن مواد اولیه مربوط به تولیدپودرهای مختلف لباسشوئی برسد. باین منظور اقلام مواد اولیه وارداتی مورد مصرف در محصولات فوق بانظر صاحبان صنعت مربوطه و تأیید وزارت بازرگانی تعیین به بانکها ابلاغ خواهد شد.
تبصره 3- مدت وام 9 ماه و باز پرداخت آن به اقساط 6 ماهه با سررسید اولین قسط سه ماه پس از استفاده خواهد بود. حداکثر تاریخ استفاده از کل یا قسمتی از وام فوق پایان اردیبشهت ماه 1359 میباشد.
تبصره 4- وثیقه وام در مورد شرکتهائی که بموجب لایحه قانونی شماره 6738 مورخ 26/3/1358 تحت کنترل و نظارت دولت اداره میشوند سفته ها فقط به امضاء شرکت و در مورد سایر شرکتها در قبال سفته های تجاری مورد قبول بانک مورد معامله میباشد.
تبصره 5- شرکتهای مشمول وام در قبال دریافت وام بایستی بتعهد تولید و عرضه محصولات پودر لباسشوئی را به میزانی که براساس آن سهمیه وام محاسبه شده است بنمایند. بدین منظور جدول زمان بندی شده از طرف مدیران شرکت جهت تولید و عرضه محصولات مزبور تنظیم و ضمیمه تعهد نامه میگردد. براساس جدول زمان بندی شده فوق مدیران شرکت مکلفند گزارشات تولید و عرضه کالا را به وزارت بازرگانی ارسال نمایند.
تبصره 6- سایر موارد پیش بینی نشده در مورد نحوه ارتباط شرکتهای مشمول با بانکهای تجاری در خصوص دریافت وام مزبور در صورت لزوم طی آئین نامه أی از طرف وزارت بازرگانی تنظیم و ابلاغ میگردد.
جدول :
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10185
تاریخ تصویب :
1358/10/19
تاریخ ابلاغ :
1358/11/20
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
موضوع :