جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.


شماره 1884 د 10/11/1358
وزارت بازرگانی
لایحه قانونی راجع به اجازه استخدام بیست و هفت نفر کادر مورد نیاز وزارت بازرگانی بدون رعایت تاریخ تصویب ماده 150 الحاقی به قانون استخدامی کشوری که در جلسه مورخ 21/10/1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده - بوزارت بازرگانی اجازه داده میشود که از محل ردیفهای سازمانی خود تعداد بیست و هفت نفر فارغ التحصیلان لیسانسیه و فوق لیسانس را جهت تکمیلی کادر مورد نیاز با توجه به ماده 150 الحاقی به قانون استخدام کشوری و آئیننامه های اجرائی آن و بدون رعایت تاریخ تصویب الاقیه مزبور (2/10/57) به استخدام رسمی در آورد.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10190
تاریخ تصویب :
1358/10/21
تاریخ ابلاغ :
1358/11/27
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
موضوع :