جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.


شماره 1620 د 6/11/1358
لایحه قانونی راجع به تبدیل عنوان ( اداره کل هواشناسی ) به ( سازمان هواشناسی کشور ) که در جلسه مورخ 26/10/1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.
ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون دستگاه هواشناسی کشور که بموجب مصوبه مورخ 27/2/58 شورای انقلاب اسلامی ایران از وزارت دفاع ملی منتزع و بوزارت راه و ترابری منتقل گردیده است تحت عنوان ( سازمان هواشناسی کشور ) مستقلا" و بصورت یکی از سازمانهای وابسته به وزارت راه و ترابری اداره خواهد شد. با این ترتیب کلیه مقررات و قوانین مغایر با اجرای این امر ملغی خواهد بود.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
نوع :
قانون
شماره انتشار :
10190
تاریخ تصویب :
1358/10/26
تاریخ ابلاغ :
1358/11/27
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
موضوع :