جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 14-13-80-14
شماره دادنامه : 2423-80
تاریخ رسیدگی : 29/11/80
مرجع رسیدگی : شعبه چهاردهم دادگاه عمومی شیراز
شاکی /شکات : اداره کل حمل ونقل به نمایندگی آقای کرامت الله متهم /متهمان : علیرضا ... 2- اسماعیل ...
3- محمد اسماعیل ... 4- سیامک ...

گردشکار: پس از وصول گزراش و ثبت آن به کلاسه فوق و تحقیق از شاکی و متهم سرانجام در تاریخ 29/11/80 در وقت فوق العاده جلسه شعبه چهاردهم دادگاه عمومی شیراز بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل است دادگاه با بررسی محتویات پرونده پایان رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت به صدور مینماید0

رای دادگاه
آقای کرامت اسماعیلی به عنوان نماینده حقوقی اداره کل حمل و نقل و پایانه ای فارس طی شکوائیه ای اعلام نموده است که یک فقره چک شماره 14222 از حساب جاری 23307 بانک ملی شعبه شیراز مربوط به اداره به مبلغ 000/000/183 به سرقت رفته است و در این رابطه از آقایان علیرضا ... فرزند محمد40 ساله 2- اسماعیل ... فرزند علی 32 ساله 3- محمد اسماعیل ... فرزندغلامحسین 45ساله 4- سیامک ... فرزند علی 32 ساله با توحه به سمت و مسئولیت آنان شاکی شده است و اظهار داشته که چک مذکور باتاریخ 28/12/79 به بانک مربوطه ارسال و در همان روز فردی به نام به پدارم ... فرزند حسن با شناسامه جعلی پاس نموده است با استعلام از اداره ثبت احوال مشخص می گردد که شناسنامه مذکور متعلق به خانمی به نام پروانه علی مردانی بوده است که مفقود شده است و با دستکاری آن بنام پدرام ... جعل گردیده و با ارائه آن به بانک وجه چک را نقد نموده است و با اخذ تراول چک و پول نقد که تراول چکها نیز از تاریخ 6/1 تا 9/1/80 از طریق بانکهای مختلف نقد ننموده است با ارائه همان شناسنامه مجعول با تحقیقات از علیرضا ... و اسماعیل ... اظهار داشته اند که در تاریخ 11/1/80 در زمانی که اسناد و چکها را وارد کامپیوتر میکردیم متوجه شدیم که چک مذکور وجود ندارد وبه سرقت رفته است که به مسئولین اعلام کرده ایم و اظهار داشته اند که از تاریخ 6/1 تا11/1/80 هیچگونه چکی از حساب مذکور صادر نشده است با عقیده به اینکه ... که مسئول امور مالی و عامل ذیحسابی است ومسیولیت کلیه چکها و حسابها و مهر مربوطه با اوست و بنا به اظهارات این دسته چک او مهر تحویل آقای ... بوده است که در نوشتن چکها و اسناد به او کمک می کرده است و مسئولیت ... حسابدرای است که هر دو نفر اتفاق دارند که چکها را ماهر دو نفر می نوشتیم و مهر می زدیم و دسته چکها در کشو میز آقای ... بوده و تحویل او که آقای ... در تاریخ 22/12 ماموریت بوده است و روز28/12/79 که به محل کار خود مراجعه می کند متوجه می گردد که کشوی میز او خراب است و قفل آن گیر دارد که بامسئول تاسیسات در میان گذاشته و با روغن کاری آن را درست می کند و دسته چکها را کنترل می نماید ولی اوراق چکها را بررسی نمی کند و متوجه چیزی نمی شوند که این مطلب هر دو نفر یعنی ... و ... پذیرفته اند و توضیح داده اند و با توجه به اظهارات نماینده حقوقی اداره که اداره در حدود 7 حساب جاری در بانک دارد که از موجودی حسابها معمولا" عامل ذیحساب و حسابدار مطلع هستند و بالاترین مبلغ موجودی همین حساب 22207 است که چک مذکور از همین حساب صادر شده است از طرفی حراست اداره شاکی طی گزارشی اعلام نموده است که برخلاف اظهارات .... و ... با مراجعه به کامپیوتر مشخص می گردد که از تاریخ 6/1 تا 9/1/80 تعداد چند فقره چک صادر شده است که شماره های 143216-142717-142718 از جمله آنهاست در حالی که مدیر کل می بایست چکها را امضاءکند از تاریخ 10/1/80 تا19/1/80 در مرخصی بوده است واز طرفی از29/12/79 تا 5/1/80 کلیه ادارات بمناسبت عید نوروز تعطیل بوده است پس چکهای مذکور باید در تاریخهای 6 تا 9/1/80 صادر و به امضاء عامل ذیحساب و مدیر کل رسیده باشد که پس از گزارش حراست .... و ... پذیرفته که در تاریخهای 6 تا9/1/80 نیز چک صادر کرده اند و در بازجوئی های اولیه متوجه نبوده اند که با ارجاع امر به کارشناسی وارسال نمونه 1- استامپ و خودکاری که در اداره جهت نوشتن چکها از آن استفاده می شده است و با استکتاب از متهمین شیرازی - آذربان آشناگر و شهبازی و آقای مربی مدیرکل و نمونه امضائات مربوط به آنان اظهار نظر کارشناسی بدین شرح است
( 1- استناد منتسب به کریم یثربی در ذیل چک فوق الذکر ... با امضائات مسلم الصدور مشارالیه در یک راستای فنی قرار نگرفته و باهم مطابقت ندارند
2- جوهر و نوک قلم ذیل چکها با جوهر و نوک قلم امضاء آقای یلربی مطابقت ندارد
3- اثر مهر ونوع جوهر استامپ اداره کل حمل ونقل ... که در ذیل چک مذکور با اثر مهر و نوع جوهر استامپ ارسالی از آن اداره با یکدیگر مطابقت دارد
5- قلم استفاده شده در ترسیم امضاء منتصب به علیرضا شیرازی تهرانی در چک موصوف با اثر قلم مشکی نه چکهای ارسالی از نظر نوع جوهر و نوک قلم با یکدیگر مطابقت دارد
6- امضاء منتسب به علیرضا شیرازی در ذیل چک مستند دعوی ... با و مسلم الصدور مشارالیه در یک راستای فنی قرار گرفته و با هم مطابقت دارد
2- طبق مندرجات دست نویسی چک فوق با نویسنده ظهرنویسی چک یک نفر بوده ... ) و با عنایت به اینکه اداره شاکی بنا به اظهارات نمایند هحقوقی آن و خود متهمین شیرازی و آذربان 2 حساب جاری بوده است که تنها موجودی مبلغ مذکور در همان حسابی است که چک مذکور از آن حساب صادرشده است علیهذا با عنایت به مراتب مذکور و نظر به اینکه تنها متهمین شیرازی و آذربان از موجودی حسابها مطلع بوده اند و چک از حسابی برداشت شده است که بیشترین موجودی را داشته در حالی که کلیه دسته چک از تمام حسابهای 2گانه در کشوی میز آذربان بوده است و سایر قرائن نسبت به هر دو متهم شیرازی و آذربان اتهام اختلاس وارد است و دادگاه به استناد ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری هر یک از آنها را به تحمل 2سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و پرداخت مبلغ 000/000/183 ریال در حق اداره حمل ونقل و پرداخت مبلغ (000/000/366) جریمه نقدی در حق صندوق دولت مشترکا" محکوم می نماید و در مورد اتهام محمد اسماعیل آشناگر و سیامک شهبازی به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی و عدم ارتباط آنان به صورت مستقیم با حسابها و دسته چکهااتهام وارد نبوده دادگاه به استناد اصل 32 قانن اساسی رای بر برائت آنان صادر و اعلام می نماید و در مورد اتهام سایرین با توجه به تحقیقات بعمل آمده ارتباط آنان با جریان ونحوه عملکرد آنان دلیل ومدرک محکمه پسندی که مثبت ارتکاب بزه توسط آنان باشد در پرونده وجود ندارد به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی اتهام وارد نبوده بزهی متصور نیست به استناد اصل 37 قانون اساسی رای بر برائت کلیه آنها صادر و اعلام می گردد رای صادره پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان فارس می باشد0
دادرس شعبه چهاردهم دادگاه عمومی شیراز - سبحانی نیانوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2423
تاریخ تصویب :
1380/11/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :