جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.


شماره 1953 د 13/11/1358
وزارت بازرگانی
لایحه قانونی راجع به ادغام شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران و صندوق ضمانت صادرات در مرکز و توسعه صادرات ایران که در جلسه مورخ 29/10/1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده - بوزارت بازرگانی اجازه داده میشود که شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران و شرکت سهامی صندوق ضمانت صادرات با رعایت تبصره 18 قانون بودجه سال 58 و لایحه قانونی تعیین تکلیف کارکنان دستگاههای اجرائی مستثنی شده از قانون استخدام کشوری مصوب 8/8/58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران با کلیه وظایف و اختیارات و دارائی و دیون و مطالبات در مرکز توسعه صادرات ایران ادغام گردد.
تبصره 1- وزارت بازرگانی مکلف است ظرف 2 ماه از تاریخ تصویب این ماده واحده اساسنامه سازمان جدید مرکز توسعه صادرات ایران را تهیه و جهت تصویب به شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران تسلیم نماید.
تبصره 2- تا تصویب اساسنامه جدید مرکز توسعه صادرات اختیارات مجمع عمومی در شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران و شرکت سهامی صندوق ضمانت صادرات به وزیر بازرگانی و اختیارات و وظایف هیئت مدیره و مدیر عامل به رئیس کل مرکز توسعه صادرات ایران تفویض و اساسنامه های شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران و شرکت سهامی صندوق ضمانت صادرات ایران کما کان بقوت خود باقی خواهد بود.
تبصره 3- مشکلات مربوط به اجرای این قانون به کمک کمیسیون موضوع تبصره 18 قانون بودجه سال 58 مرتفع خواهد گردید.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
نوع :
قانون
شماره انتشار :
10194
تاریخ تصویب :
1358/10/29
تاریخ ابلاغ :
1358/12/01
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
موضوع :