جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.


شماره 2225 د 23/11/1358
وزارت آموزش و پرورش
لایحه قانونی راجع به الحاق یک تبصره به ماده 74 قانون استخدام کشوری که در جلسه مورخ 1/11/1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده - تبصره زیر بعنوان تبصره 2 بماده 74 قانون استخدام کشوری الحاق و تبصره ذیل ماده مذکور به تبصره 1 تبدیل میگردد:
تبصره 2- بوزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود درموارد مقتضی نظیر کم کاری و عدم توانائی کار و یا بنابه تقاضای شخصی نسبت به صدور احکام بازنشستگی افرادیکه سوابق خدمت آنان بیش از 15 سال تمام میباشد اقدام نموده و مأخذ حقوق بازنشستگی را بمیزان یک سی ام حقوق گروه و پایه مربوط ضربدر سنوات خدمت محاسبه نماید ضمنا" در مورد کارمندانیکه سنوات خدمت آنان کمتر از 15 سال تمام باشد براساس تبصره یک ماده 79 قانون استخدام کشوری مدت خدمت او 15 سال منظور خواهد شد.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
نوع :
قانون
شماره انتشار :
10203
تاریخ تصویب :
1358/11/01
تاریخ ابلاغ :
1358/12/12
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
موضوع :