جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.


شماره 2444 د 27/11/1358
وزارت دادگستری
لایحه قانونی الغاء قوانین متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران در داخل مملکت ، تشدید مجازات اشخاص بد سابقه و شرور ، شکاربانهای شکارگاهها و قرقهای سلطنتی ، حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت و ماده 39 قانون ثبت احوال ، که در جلسه مورخ 13/11/1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده - از تاریخ تصویب این لایحه قانونی قوانین زیر لغو میشود :
1 - قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران در داخل مملکت مصوب دیماه 1307.
2 - قانون تشدید مجازات اشخاص بدسابقه و شرور مصوب مرداد ماه 1332.
3 - قانون شکاربانهای شکارگاهها و قرق های سلطنتی مصوب آذر ماه 1350.
4 - قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب مرداد ماه 1353.
5 - ماده 39 قانون ثبت احوال مصوب شانزدهم تیرماه 1355 و تبصره های آن.
تبصره - تعقیب یا اجرای حکم مجازات درباره کسانیکه بموجب قوانین جزائی مذکور در ماده فوق مورد تعقیب قرار گرفته اند موقوف میگردد.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10204
تاریخ تصویب :
1358/11/13
تاریخ ابلاغ :
1358/12/13
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
موضوع :