جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


شماره 2431 د 27/11/1358
وزارت کشاورزی و عمران روستائی
لایحه قانونی راجع به فروش خاویار براساس آخرین نرخ های فروش خاویار در بازارهای بین المللی که در جلسه مورخ 20/11/1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده - بشرکت سهامی شیلات ایران اجازه داده میشود که با اشخاص حقیقی یا حقوقی طرف قرار داد فروش خاویار براساس آخرین نرخ های بدست آمده فروش خاویار در بازارهای بین المللی مذاکره و در صورتیکه نرخهای جدید فروش خاویار ایران را بپذیرد براساس نرخهای جدید اقدام و در غیر اینصوتی با اعلام لغو قرارداده های قبلی از طریق برگزاری مزایده نسبت بفروش آن اقدام نماید. ضمنا" چنانچه از طرف صاحبان قراردادهای قبلی ادعائی علیه شرکت مزبور اقامه شود باید موضوع در دادگاههای صالحه ایران باستناد مدارک و دلائل قانونی مطرح و مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10204
تاریخ تصویب :
1358/11/20
تاریخ ابلاغ :
1358/12/13
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :