جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


شماره 2539 د 28/11/1358
وزارت کشاورزی وعمران روستائی
لایحه قانونی راجع به رفع مشکلات مربوط به تصفیه شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستائی که در جلسه مورخ 20/11/1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده - بوزارت کشاورزی و عمران روستائی اجازه داده میشود که برای پایان دادن بامور تصفیه شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستائی منحله بشرح زیر اقدام نماید:
1 - ترتیب خرید عرصه تأسیسات و اعیانیهائیکه در حوزه عمل شرکتهای سهامی زارعی و شرکتهای تعاونی تولید روستائی روی اراضی صاحبان سهام ایجاد شده است.
الف- وزارت کشاورزی و عمران روستائی تاسیساتی را که از محل اعتبارات دولتی احداث شده و ارزش سرمایه گذاری آنها از یک میلیون تا پنج میلیون ریال باشد به قیمیت که طبق بند (ز) ارزیابی خواهد شد باقساط طویل المدت که از دوازده سال تجاوز نکند به صاحبان عرصه میفروشد و در صورتیکه صاحبان عرصه داوطلب خرید نباشند معادل ارزش عرصه از اراضی دائر و بایر دولتی واقع در پلاک ثبتی عرصه و یا واقع در منطقه که امکان تحصیل آب برای مشروب کردن آن فراهم باشد به مالکین عرصه واگذرا می نماید و در صورت نبودن زمین دولتی بهای عرصه برابر بند (ز) ارزیابی و ارزش آن نقدا" پرداخت خواهد شد. ترتیب مربوط به تعویض زمین یا پرداخت بهای عرصه نیز در مورد صاحبان عرصه أی که تأسیسات ایجاد شده روی زمین آنان از 5 میلیون ریال بیشتر باشد رعایت خواهد شد.
ب- وزارت کشاورزی و عمران روستائی مکلف است اجرت المثل اراضی زارعینی را که زمینهای آنان زیر تأسیسات و مستحدثات و اعیانیهای دولتی قرار گرفته است از زمان اخرین سود سهام دریافتی تا موقع تعیین تکلیف قطعی زمین که براساس این قانون انجام خواهد شد بصاحبان عرصه تأدیه نماید.
ج- عرصه خانه های احداث شده جهت زارعین با رعایت بند (ز) از طرف وزارت کشاورزی و عمران روستائی خریداری خواهد شد. در صورتیکه زارعین در خانه های مزبور سکونت نکنند وزارت کشاورزی و عمران روستائی وجوه پرداختی زارعین بابت پیش پرداخت را به آنان مسترد و خانه ها را تملک خواهد نمود . چنانچه زارعین در این خانه ها سکونت نمایند عرصه از طرف وزارت کشاورزی و عمران روستائی به قیمتی که طبق بند (ز) ارزیابی شده است به اقساط مربوط به عرصه و اعیان وسیله سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران وصول وبحساب دولت وازیر خواهد شد.
د- تأسیسات و مستحدثات و اعیانیهائیکه متعلق به شرکتهای سهامی زارعی و تعاونیهای تولید روستائی میباشد هیئتهای تصفیه به صاحبان عرصه فروخته میشود و در صورتیکه صاحبان عرصه حاضر به خرید آنها نباشد با رعایت بند (ز) ارزیابی و وزارت کشاورزی و عمران روستائی مجاز است عرصه و اعیان این تأسیسات و مستحدثات را خریداری نماید.
ه- در صورتیکه هیئتهای تصفیه شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستائی انصراف خود را از قبول ادامه طرحهای دامداری و مرغداری صنعتی در دست اقدام و بهره برداری کتبا" اعلام نمایند وزارت کشاورزی و عمران روستائی میتواند اعتبارات پرداخت شده را به بانک وام دهنده تأدیه و این واحدها را بانضمام عرصه به قیمتی که هیئت مقرر در بند (ز) تعیین خواهد نمود از شرکتهای مربوط خریداری نماید. بانک وام دهنده نیز اگر حاضر به خرید این تأسیسات و عرصه باشد حق تقدم خواهد داشت.
و- در مواردیکه شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستائی بابت خرید کارخانه بدولت و بانکها مقروض بوده و قادر به تأدیه آن نباشند و یا اینکه هیئت تصفیه نیز انصراف خود را از اداره کارخانه ها اعلام نماید وزارت کشاورزی و عمران روستائی میتواند کارخانه های مزبور را به قیمتی که هیئت مقرر در بند (ز) تعیین خواهد نمود خریداری نماید.
ز- درمواردیکه بین وزارت کشاورزی و عمران روستائی و صاحبان عرصه و تأسیسات و مستحدثات و اعیانیها در تعیین قیمت توافق نشود ارزیابی وسیله هیئتی مرکب از سه نفر (نماینده وزارت کشاورزی و عمران روستائی، ذینفع یا نماینده قانونی او، کارشناس رسمی دادگستری) بعمل خواهد آمد و رأی مزبور بوسیله وزارت کشاورزی و عمران روستائی برای تنظیم سند انتقال با ضرب الاجلی که از یکماه تجاوز نکند به صاحبان عرصه و یا تأسیسات و مستحدثات و اعیانیها ابلاغ خواهد گردید و چنانچه پس از انقضای ضرب الاجل صاحبان زمین و اموال فوق الذکر یا نماینده قانونی آنان سند انتقال را امضاء ننماید خریدار بهای مورد خرید را بصندوق ثبت تودیع نموده و ضمن اعلام مراتب به دادستان محل اسناد انتقال موراد فوق بوسیله وزارت مذکور امضاء خواهد شد پرداخت حق الزحمه کارشناس دادگستری به عهده وزارت کشاورزی و عمران روستائی خواهد بود.
2 - ترتیب فروش و واگذاری:
الف- وزارت کشاورزی و عمران روستائی مجاز است اموال غیر منقول (عرصتا" و اعیانا") واقع در حوزه عمل شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستائی که قبل از تصویب این قانون متعلق به وزارت کشاورزی و عمران روستائی و یا دولت بوده و یا در اثر اجرای این قانون به ملکیت دولت درمیآید و نیز اموال منقول متعلق به وزارت کشاورزی و عمران روستائی واقع در حوزه عمل شرکتهای مذکور را براساس این قانون به متقاضیان ایرانی بفروشد یا اجاره دهد.
3 - وزارت کشاورزی و عمران روستائی مجاز است تمام و یا قسمتی از اموال مذکور در بند فوق را به تشخیص وزیر کشاورزی و عمران روستائی یا کمیسیون منتخب او به منظور بهره برداری در اختیار واحدهای تابعه یا شوراهای ده یا مراکز خدمات روستائی و یا سایر مؤسسات دولتی و یا نهادهای انقلابی از طریق اجاره یا فروش قرار دهد.
تبصره 1- ارزیابی و یا تعیین اجاره بهای این اموال توسط هیئتی مرکب از نمایندگان وزارت کشاورزی و عمران روستائی - وزارت امور اقتصادی و دارائی - سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد.
تبصره 2- در خرید امولا موضوع بند الف تا 5 میلیون ریال اولویت با صاحبان سهام قبلی شرکتها و کارگران و تناژکاران خواهد بود و از 5 میلیون ریال بیشتر بصورت مزایده بفروش رسانیده خواهد شد. در مزایده خریدارانیکه بصورت گروه یا شرکت داوطلب خرید وبهره برداری باشند (بازاء هر پنج میلیون ریال یکنفر شریک) حق تقدم خواهند داشت.
تبصره 3- تأسیساتی که ارزش سرمایه گذاری دولت در آنها کمتر از یک میلیون ریال باشد مجانا" در اختیار هیئت تصفهی قرار داده خواهد شد تا نظیر سایر دارائیهای شرکت برابر مقرارت اقدام نماید.
تبصره 4- کمک دولت به شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستائی بصورت اعانه جزو دارائی شرکتها منظور میگردد.
تبصره 5- اراضی دایر و بایر متعلق به دولت در محدوده شرکتهای سهامی زراعی منحله از نظر واگذاری مشمول قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران و آئیننامه های مربوط خواهد بود.
تبصره 6- وزارت کشاورزی و عمران روستائی مجاز خواهد بود که واحدهای نیمه تمام را بوضع موجود فروخته و یا آنها را تکمیل نموده سپس بفروشد.
3 - در مورد وامها:
الف- بهره اعتبارات وامی دولت بشرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستائی بخشوده خواهد شد.
ب- در مواردیکه تأسیسات و اعیانیهای موضوع این قانون در وثیقه بانکها و یا دولت باشد و یا وزارت کشاورزی و عمران روستائی باز پرداخت وام را تضمین نموده باشد بوزارت کشاورزی و عمران روستائی اجازه داده میشود که اصل وامهای پرداخت نشده شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستائی را که معاذیر موجهی به تأیید هیئت تصفیه و شورای نظارت بر هیئتهای مزبور و اداره کل کشاورزی استان مربوط داشته باشند پرداخت نماید.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10205
تاریخ تصویب :
1358/11/20
تاریخ ابلاغ :
1358/12/14
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :