جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.


شماره 2470 د 27/11/1358
وزارت کشور
لایحه قانونی راجع به در اختیار قرار دادن کلیه وسایل نقلیه حمل و نقل عمومی وزارتخانه ها و سازمانهای وابسته بدولت به شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که در جلسه مورخ 10/11/1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده - وزارتخانه ها و سازمانهای وابسته بدولت مکلفند کلیه وسایل حمل و نقل عمومی اعم از اتوبوس و مینی بوس را در اختیار شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه بگذارند.
تبصره 1- شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه موظف است نسبت به تهیه و صدور کارت ماهانه استفاده از اتوبوس برای کارکنان دولت و وابسته بدولت که مایل باستفاده از کارت مزبور باشند اقدام نماید.
دو سوم بهای کارت مذکور از طرف دولت و یک سوم بقیه را استفاده کنند پرداخت خواهد نمود.
تبصره 2- وضع خدمتی رانندگان و کمک رانندگان اتومبیلهای مزبور و ضوابط اجرائی این ماده واحده بموجب آئین نامه ای خواهد بود که بتصویب وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی کشور و سازمان برنامه و بودجه خواهد رسید.
تبصره 3- اجرای مفاد این لایحه قانونی موکول به تنظیم و تصویب آئین نامه مربوط و تامین سرویس برای کارمندان دولت از طرف شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه می باشد.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
نوع :
قانون
شماره انتشار :
10205
تاریخ تصویب :
1358/11/10
تاریخ ابلاغ :
1358/12/12
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :