جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.


شماره 2695 د 1/12/1358
وزارت امور اداری و استخدامی کشور
لایحه قانونی تعیین تکلیف استخدامی کارکنان طرحهای عمرانی نیروهای سه گانه و سایر مؤسسات دولتی که طبق مصوبات مربوطه اجرای طرحهای مزبور بوزارت مسکن و شهرسازی واگذار شده است که در جلسه مورخ 17/11/1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده - بوزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده میشود که از تاریخ 1/1/59 با کارکنان غیر رسمی طرحهای عمرانی نیروهای سه گانه و سایر مؤسسات دولتی که طبق مصوبات مربوطه اجرای طرحهای مزبور بعهه این وزارت محول شده و در تاریخ واگذاری این طرحها بطور تمام وقت در مقابل دریافت دستمزد بخدمت اشتغال داشته اند طبق ضوابط مندرج در ماده 150 الحاقی بقانون استخدامی کشوری و آئیننامه اجرائی آن رفتار نموده و آنان را به رسمی تبدیل نماید.
تبصره - سازمان برنامه و بودجه مکلف است اعتبار حقوق و مزایا و سایر هزینه های تبعی کارکنان مزبور را از طرحهای مربوط کسر نموده و به اعتبارات جاری وزارت مسکن و شهرسازی اضافه نماید.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10205
تاریخ تصویب :
1358/11/17
تاریخ ابلاغ :
1358/12/14
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :