جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


شماره 2456 د 27/11/1358
وزارت کشور
لایحه قانونی راجع به خدمت مشمولین وظیفه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در جلسه مورخ 10/11/1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

ماده 1- خدمت مشمولان وظیفه أی که در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خدمت نموده و می نمایند جزء خدمت زیر پرچم آنان محسوب میگردد و چنانچه قبل از پایان مدت مقرره در قانون نظام وظیفه عمومی خدمت این افراد در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاتمه یابد در صورتیکه بیش از یکسال خدمت نموده باشند از باقیمانده خدمت معاف و به آنها برگ پایان خدمت داده خواهد شد و در غیر اینصورت باید باقیمانده خدمت ار در ارتش به انجام برسانند.
ماده 2- اختصاص مشمولان وظیفه جهت خدمت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با رعایت نیازمندی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سایر سازمانهای انتظامی باستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
ماده 3- آموزش نظامی اولیه- درجه- حقوق و مزایا- شرایط خدمت مشمولان وظیفه سهمیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین چگونگی تنظیم کارت پایان خدمت و خدمت وظیفه آنان در مراحل احتیاط و ذخیره و نحوة رفتار با آنها از لحاظ انضباطی و کیفری در آئیننامه اجرائی این قانون تعیین میگردد.
ماده 4- آن عده از افسران و درجه داران وسربازان وظیفه أی که تا تاریخ تصویب این قانون در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مشغول خدمت بوده اند و یا در ستاد سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قم فعالیت میکرده اند انجام وظیفه آنان در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا ستاد پاسداران قم جزء خدمت زیر پرچم آنان محصوب و حقوق درجه آنان از سوی سپاه یا ستاد مربوطه پرداخت خواهد شد.
ماده 5- خدمت افسران و درجه داران وسربازان وظیفه أی که با اجازه کتبی نیرو سازمان یا واحد مربوطه در کمیته های انقلاب اسلامی خدمت نموده و مینمایند جزء خدمت زیر پرچم محسوب میگردد.
تبصره - پرسنل وظیفه ایکه بدون اجازه کتبی نیرو سازمان یا واحد مربوطه در کمیته های انقلاب اسلامی مشغول بکار بوده اند و خدمت آنان مورد تأیید کمیته مرکزی باشد انجام وظیفه انان در کمیته حداکثر تا 20/2/1358 جزء خدمت زیر پرچم محسوب خواهد شد.
ماده 6- مشمولان و پرسنل وظیفه ایکه موضوع مواد 1 و 4 و 5 میباشند در صورتیکه قبل از تصویب این قانون مرتکب غیبت و فرار شده باشند از تعقیق کیفری بمناسبت غیبت و فرار معاف خواهند بود.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10205
تاریخ تصویب :
1358/11/10
تاریخ ابلاغ :
1358/12/14
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :