جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 193 - 30/9/1367

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
با توجه به اینکه گزارش اصلاحی باید منجز بوده و به امضای تمام اصحاب دعوی برسد، در صورتیکه در روز تنظیم گزارش مزبورفقط سه نفر از خواهانها حاضر بوده اند و توافق در تخلیه مورد اجاره هم در گزارش اصلاحی مصرح و منجز نیست ، صدور حکم تخلیه بشرح مندرج در رای از طرف رئیس دادگاه صلح بر خلاف قانون بوده وتخلف است .
مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378

139
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
193
تاریخ تصویب :
1367/09/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :