جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 73 - 72 - 3/5/1368

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
اولا" ایراد مرورزمان تعقیب انتظامی بدلیل اینکه شکایت انتظامی قبل از انقضای دو سال از صدور حکم ، به دادیار انتظامی ارجاع شده رد می شود.
ثانیا" گرچه با استنباط از ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر که بموجب آن برای تخلیه محل کسب و پیشه و تجارت ،پس از انقضای مدت اجاره بشرح بند 3 مندرج در ماده مرقوم برای مستاجرین غیر متخلف حق سرقفلی در نظر گرفته شده ، و همچنین بنا برتبصره یک ماده 19 قانون مرقوم که حسب مورد با وجود تخلف مستاجر از شرط اجاره راجع به واگذاری مورد اجاره به غیر بدون اذن موجر، نصف سرقفلی پیش بینی شده ، علی الظاهر استنباط و ظن غالب باید بر این مدار باشد که برای سایر متخلفین که ماده 14 قانون مزبور ناظر برآن است حق سرقفلی نیز علاوه برضمانت اجرای تخلیه منتفی است .
ولی چون از طرف دیگر بموجب ماده 18 همان قانون وعمومات قانونی ، سرقفلی از حقوق صنفی مستاجرین شناخته شده و مطالبه و وصول این حق بموجب مواد خاصی ازمقررات قانونی بالصراحه ازآنان سلب نگردیده است ، لذا همانگونه که دفاع بعمل آمده موضوع محمول بر نظر قضائی بوده وتخلف به نظرنمی رسد. (موضوع ، تخلف از پرداخت اجاره بوده است.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378

139
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
73
تاریخ تصویب :
1368/05/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :