جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 93 - 29/5/1368

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
محکوم نمودن خواهانها به اینکه درقبال خلع ید بعنوان حق مساعی ( ایجاد اعیانی ) ، مابه ازائی از طرف آنان به محکوم علیهم (خواندگان ) پرداخت شود، و دفاع رئیس دادگاه حقوقی 2 که مبتنی است به رعایت قاعده الزرع للزارع و نظر قضائی خود و استفاده از ملاک ماده 324 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد بعدی و عنایت به عمومات قانونی ، بدون دادخواست هم می توان چنین حقی را منظور و مورد حکم قرارداد.
اولا" قاعده الزرع للزارع ناظر به مورد نیست .
ثانیا عمل مشابه دادگاهها رافع تکلیف قانونی وی نمی باشد.
ثالثا" استفاده از ملاک مواد 324 و بعد قانون مزبور نه مرتبط باموضوع است نه محمل و مجوز صحت اقدام دادگاه ، زیرا با صراحت ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 285 آن و سایر عمومات قانونی در این باره ، و همچنین بعد از صدور حکم و فراغ از دادرسی امرمختومه ، رسیدگی دادگاه وفق مقررات نبوده و تخلف است

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378

139
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
93
تاریخ تصویب :
1368/05/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :