جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 173 - 19/7/1368

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
چون از طرفی رای دادگاه حقوقی 2 مستقل از لحاظ تعیین مقدار هزینه تعمیر ومحکوم به و تنجیز آن غیرمدلل است ، و از طرف دیگربا عنایت به مدلول ماده 21 قانون روابط موجرومستاجرمصوب 1356 بهر تقدیر اصدار حکم به ترتیبی غیر از آنچه که در ماده مذکور به آن تصریح شده ، صادر گردیده ، عمل قاضی امر تخلف است .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378

139
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
173
تاریخ تصویب :
1368/07/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :