جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.


ماده 1 - دعاوی اداره اوقاف بر اشخاص و دعاوی اشخاص بر اداره اوقاف
راجع به وقفیت اموال منقول و غیر منقول یا بالعکس مشمول ماده 4 قانون 13
آبان ماه 1309 (راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت ) نبوده و در محاکم عدلیه
قطع و فصل خواهد شد ولو قبل از تاریخ اجرای این قانون به استناد ماده
مذکور محاکم عدلیه قرار عدم صلاحیت صادر کرده و آن قرار قطعی شده باشد.
ماده 2 - این قانون از اول خرداد ماه 1311 به موقع اجرا گذارده خواهد
شد.
چون به موجب قانون 30 فروردین 1311 "وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را
که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می نماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین
عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در
ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا
برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علیهذا (قانون راجع به
دعاوی بین اشخاص و اداره اوقاف ) مشتمل بر دو ماده که در تاریخ بیستم
اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه
مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراست .
رییس مجلس شورای ملی - دادگر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1311/02/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :