جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


ماده واحده - وزارت عدلیه مجاز است ترتیب محافظت و اداره و تصفیه ترکه
اتباع خارجه را که در ایران یا در خارجه وفات کرده و در ایران اموالی
دارند با رعایت حقوق عمومی بین المللی و اصل معامله متقابله به موجب
نظامنامه معین نماید.
چون به موجب قانون 30 فروردین ماه 1311 (وزیر عدلیه مجاز است لوایح
قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می نماید پس از تصویب کمیسیون
فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل
نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را
تکمیل نموده ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا
(قانون راجع به ترکه اتباع خارجه ) مشتمل بر یک ماده که در تاریخ بیستم
اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه
مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجراست .
رییس مجلس شورای ملی - دادگر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1311/02/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :