جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.


ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است کلیه ادوات و مصالح و مواد و سایر
اشیایی را که از برای دفع ملخ و رفع احتیاجات مامورین دفع ملخ لازم باشد و
با اجازه دولت وارد شده یا بشود از حقوق و عوارض گمرکی و سایر عوارض و
مالیاتها که به آنها تعلق گرفته یا بگیرد معاف نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه ششم اردیبهشت ماه یک هزار و
سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1311/02/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :