جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.


ماده اول - وارد و خارج کردن اسلحه ناریه و مهمات جنگی و مواد محترقه
و اسلحه شکاری و اسلحه سرد جنگی ممنوع است مگر به اجازه دولت . ساختن هر
نوع اسلحه ناریه و مهمات جنگی و اسلحه شکاری و اسلحه سرد جنگی و مواد
محترقه به استثنای باروت منوط به اجازه قبلی وزارت جنگ و ساختن باروت و
اشتغال به کسب اسلحه فروشی و تعمیر اسلحه و فروش مهمات جنگی و مواد محترقه
منوط به اجازه نظمیه است . جواز داشتن و حمل و نقل اسلحه ناریه و مهمات
جنگی و اسلحه شکاری و مواد محترقه در داخل شهرها از طرف نظمیه و در خارج
شهرها و همچنین شهرهایی که نظمیه در آنجا نباشد از طرف اداره امنیه داده
خواهد شد.
متخلفین از مقررات فوق به سه ماه تا سه سال حبس تادیبی یا به سیصد تا ده
هزار ریال جزای نقدی و یا به هر دو مجازات محکوم می شوند.
ماده دوم - این قانون از اول خرداد ماه 1311 به موقع اجرا گذارده شده
و نظامنامه اجرای آن را هیات دولت تصویب خواهد کرد.
چون به موجب قانون 30 فروردین 1311 (وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را
که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می نماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین
عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در
ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا
برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (قانون راجع به
اسلحه و مهمات جنگی ) مشتمل بر دو ماده که در تاریخ سوم اردیبهشت ماه یک
هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی
رسیده است قابل اجراست .
رییس مجلس شورای ملی - دادگر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1311/02/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :