جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.


ماده واحده - ورود و صدور کلیه مرواریدی که در خلیج فارس صید می شود از
هر نقطه چه داخله و چه خارجه به بنادر و جزایر ایران از مقررات قانون
انحصار تجارت آزاد است و نیز ورود و صدور مروارید از پرداخت هر گونه حقوق
و عوارض معاف می باشد و فقط صادرکنندگان مکلفند که در موقع صدور اظهارنامه
معمولی گمرکی را تسلیم نمایند.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و دوم اردیبهشت ماه یک
هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1311/02/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :