جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.


ماده اول - اشخاصی که به عنوان مستمری اعم از شخصی و موروثی حقوقی از
دولت دریافت می دارند مکلفند حقوق خود را در مقابل دریافت مبلغی که میزان
آن به ترتیب ذیل معین می شود به دولت واگذار نمایند - ماخذ حساب بازخرید
مبلغی خواهد بود که در آخرین پرداخت به واحد تومان به صاحب مستمری داده
شده است :
1) مستمریات شخصی غیر موروثی از قرار چهار برابر مبلغ پرداختی مستمریات
سالیانه .
2) مستمریات موروثی به تناسب زمانی که از مدت قانونی برقراری باقی باشد
یعنی :
تا حدود یک سال مدت باقی معادل عده تومانهای پرداختی مستمری سالیانه ضرب
در 10 ریال
از 1 سال به بالا الی 2 سال معادل عده تومانهای پرداختی مستمری سالیانه
ضرب در 16 ریال
از 2 سال به بالا الی 3 سال معادل عده تومانهای پرداختی مستمری سالیانه
ضرب در 21 ریال
از 3 سال به بالا الی 4 سال معادل عده تومانهای پرداختی مستمری سالیانه
ضرب در 25 ریال
از 4 سال به بالا الی 5 سال معادل عده تومانهای پرداختی مستمری سالیانه
ضرب در 29 ریال
از 5 سال به بالا الی 6 سال معادل عده تومانهای پرداختی مستمری سالیانه
ضرب در 33 ریال
از 6 سال به بالا الی 7 سال معادل عده تومانهای پرداختی مستمری سالیانه
ضرب در 37 ریال
از 7 سال به بالا الی 8 سال معادل عده تومانهای پرداختی مستمری سالیانه
ضرب در 41 ریال
از 8 سال به بالا الی 9 سال معادل عده تومانهای پرداختی مستمری سالیانه
ضرب در 45 ریال
از 9 سال به بالا الی 10 سال معادل عده تومانهای پرداختی مستمری سالیانه
ضرب در 49 ریال
از 10 سال به بالا الی 11 سال معادل عده تومانهای پرداختی مستمری سالیانه
ضرب در 53 ریال
از 11 سال به بالا الی 12 سال معادل عده تومانهای پرداختی مستمری سالیانه
ضرب در 56 ریال
از 12 سال به بالا الی 13 سال معادل عده تومانهای پرداختی مستمری سالیانه
ضرب در 59 ریال
از 13 سال به بالا الی 14 سال معادل عده تومانهای پرداختی مستمری سالیانه
ضرب در 62 ریال
از 14 سال به بالا الی 15 سال معادل عده تومانهای پرداختی مستمری سالیانه
ضرب در 64 ریال
پس از اینکه مستمریات بر طبق نرخ مذکور خریداری شوند از دفاتر حذف خواهند
شد.
ماده دوم - اشخاص ذیل حق استفاده از بازخرید مستمری نداشته و مستمری
آنها در آخر اسفند 1313 از دفاتر دولت حذف خواهد شد:
1) اشخاصی که مرتبا به عنوان دیگری حقوق از خزانه دولت می گیرند.
2) صاحبان مستمریاتی که تا آخر اسفند 1313 برای اخذ قیمت بازخرید
مستمری در مرکز به وزارت مالیه و در ایالات و ولایات به ادارات مالیه
مراجعه نکرده باشند.
ماده سوم - اقلامی که به عنوان صرف روشنایی بقاع و مقابر ضمن دفاتر
مستمریات منظور می باشد به استثنا اقلام ذیل تماما حذف خواهد شد:
الف - صرف روشنایی مزارات هر یک از ائمه اطهار و حضرت ابوالفضل
علیهم السلام .
ب - صرف روشنایی مقابر سلاطین ماضی و عباس میرزا نایب السلطنه و مرحوم
محمدعلی میرزا دولتشاه که امسال به بودجه وزارت معارف انتقال یافته و در
سالهای بعد اعتبار لازم برای آنها در بودجه وزارت مزبور منظور خواهد
گردید.
ج - صرف روشنایی و مخارج مدارس و همچنین مخارج و مصارف روشنایی مساجد
مطابق اقلام خرج آمده دفتر نقدا جنسا به بودجه وزارت معارف انتقال خواهد
یافت که تحت نظارت وزارت مزبور به مصرف برسد.
تبصره - اجناسی که نرخ آنها ثابت است به همان نرخ و آنهایی که تعیین
قیمت نشده به نرخ روز تبدیل به نقد خواهد شد.
د - صرف روشنایی مقابر مرحوم حاج شیخ مرتضی انصاری - مرحوم حاج میرزا
حسن شیرازی - مرحوم حاج ملاهادی سبزواری - مرحوم حاج شیخ شکرالله کردستانی
به بودجه معارف انتقال خواهد یافت .
ماده چهارم - ارقامی که به عنوان عوض بهره - عوض مال الاجاره و تخفیف
ضمن دفاتر مستمریات منظور شده است وزارت مالیه مجاز است با موافقت صاحبان
آنها در مقابل تادیه پنج برابر مبلغ پرداختی آنها را خریداری کرده از
دفاتر حذف نماید.
ماده پنجم - وزارت مالیه مجاز است تا مبلغ هشت میلیون و هفتصد و چهل
هزار ریال از بانک ملی با بانکهای دیگر استقراض نماید. مبلغ استقراضی
مزبور به اضافه اعتباری که جهت پرداخت و بازخرید مستمریات ضمن بودجه 1311
منظور است به مصرف تادیه قیمت مستمریات و مصارف خریداری بر طبق مفاد ماده
اول و چهارم این قانون تخصیص می یابد - برای استهلاک اصل و فرع قرضه نیز
دولت موظف است در مدت سه سال متوالی از ابتدای سال 1312 اعتباری معادل
ثلث قرضه مزبور به اضافه فرع آن ضمن بودجه سنوات 1312 و 1313 و 1314
منظور بدارد.
ماده ششم - در صورتی که دارندگان شهریه تقاضا نمایند این قانون درباره
آنها هم مجری شود وزارت مالیه می تواند این قانون را نسبت به آنها تعمیم
دهد و از محل صرفه جویی مستمریات و شهریه ها و وظایف پرداخت شود.
ماده هفتم - صرف روشنایی مزارات هر یک از ائمه اطهار و حضرت ابوالفضل
مذکور در ماده سوم قسمت الف توسط خود مامورین دولت ایران باید انجام
گیرد.
ماده هشتم - این قانون از تاریخ تصویب به موقع اجرا گذاشته می شود و از
تاریخ اجرای آن ماده ششم قانون متمم بودجه 1311 مصوب 28 اسفند ماه 1310
ملغی خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر هشت ماده است در جلسه هیجدهم اردیبهشت ماه یک هزار
و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1311/02/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :