جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.


ماده واحده - مجلس شورای ملی قرارداد راجع به انحلال اداره تلگرافی هند
و اروپ در ایران که در تاریخ 17 فوریه 1932 مطابق با 27 بهمن ماه 1310
مابین دولت ایران از یک طرف و دولت انگلیس و حکومت هندوستان از طرف دیگر
در تهران در دو نسخه فرانسه به امضا رسیده و مشتمل بر شش ماده است تصویب
و اجازه تسلیم اسناد مصوبه آن را به دولت می دهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد راجع به انحلال اداره
تلگرافی هند و اروپ است در جلسه پنجم خرداد ماه یک هزار و سیصد و یازده
شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
متن قرارداد راجع به انحلال اداره تلگرافی هند و اروپ در ایران
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران و اعلیحضرت پادشاه انگلیس و ایرلاند و
مستملکات انگلیس ماورا بحار و امپراطور هندوستان
چون در نظر دارند مسائلی را که در نتیجه انحلال اداره تلگرافی هند و اروپ
به ظهور رسیده است تصفیه نمایند تصمیم به انعقاد قراردادی در این باب
نموده و اختیارداران خود را به قرار ذیل تعیین نمودند:
اعلیحضرت شاهنشاه ایران :
جناب اشرف محمدعلیخان فروغی وزیر امور خارجه
اعلیحضرت پادشاه انگلیس و ایرلاند و مستملکات انگلیس ماورا بحار و
امپراطور هندوستان برای انگلیس و ایرلاند شمالی :
آقای رژینالد هروه هوار دارای نشان ذیشنان سن میشل و سن ژرژ وزیر مختار و
مامور فوق العاده خود در ایران :
برای هندوستان :
آقای رژینالد هروه هوار دارای نشان ذیشنان سن میشل و سن ژرژ وزیر مختار و
مامور فوق العاده خود در ایران :
معزی الیهما بعد از مبادله اختیارنامه های خود که در کمال صحت و اعتبار بود
در مراتب ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده 1 - 1 - دولت مملکت متحده بریتانیای کبیر و ایرلاند شمالی و حکومت
هندوستان از تاریخ اول مارس 1931 خطوط تلگرافی ذیل را:
تهران - بوشهر.
تهران - زاهدان (دزداب ).
رباط - زابل (سیستان ).
کرمان - بندرعباس .
بندرعباس - هنگام .
با تمام توقفگاه های غلامها و مراکز تلفنی و کلیه ملزوماتی که فعلا در طول
خطوط تلگرافی موجود و برای نگاهداری خطوط مزبوره لازم می باشد به دولت
ایران واگذار می نماید.
2 - و نیز دولت مملکت متحده و حکومت هندوستان کلیه دستگاه های تلگرافی و
اثاثیه و ملزومات دفتری را که برای به کار انداختن خطوط تلگرافی لازم
می باشد به دولت ایران واگذار می نمایند.
3 - موافقت حاصل است که مسئولیت نگاهداری خط خوزستان دیگر به عهده اداره
تلگراف دولتی هند و اروپ نمی باشد.
ماده 2 - ابنیه تلگرافخانه های متعلق به اداره تلگرافی دولتی هند و اروپ
که در نقاط ذیل واقع می باشد از تاریخ اول مارس 1931 به دولت ایران واگذار
می شود:
نقاط جز تهران : علی آباد - ده آباد.
نقاط جز شیراز: سیوند - دشت ارژن - کنارتخته .
نقاط جز یزد: اردکان - مهدی آباد.
نقاط جز کرمان : کمال آباد - تهرود - دولت آباد - پور.
نقاط سرحدی : فهره - شورگز - کهورک - سیلبه - دهنه - هرمک - گردی .
اداره تلگراف هند و اروپ می تواند از اول مارس 1931 تمام ابنیه دیگر خود
را که عبارت است از منازل مخصوص رییس و نائب رییس و مفتش کل در تهران و
خانه رییس واقعه در قلهک و منازل اعضا و کلوب واقعه در چهارراه سید علی
در تهران و نیز ابنیه متعلقه به اداره را در شیراز و کرمان و اصفهان به
فروش برساند.
ماده 3 - طرفین متعاهدین موافقت می نمایند که کلیه دیون و دعاوی راجعه به
مسائل تلگرافی که تا حال بین آنها تصفیه نشده است ملغی گردد.
ماده 4 - 1 - دولت ایران به عاملی که از طرف دولت مملکت متحده و حکومت
هندوستان تعیین می شود اجازه خواهد داد تا اول مارس 1945 در نگاهداری
دفاتر و یا عملیاتی که برای کار کردن تلگراف تحت البحری در بوشهر و هنگام
و جاسک و چاه بهار لازم است و نیز در نگاهداری قسمت خط جاسک گواتر که در
خاک ایران واقع است اقدام نماید.
2 - دولت ایران ملزومات و آلات و ادواتی را که برای کار کردن سیم ارضی و
سیم های تحت البحری و دفاتر آن لازم است از حقوق گمرکی و هر گونه عوارض دیگر
معاف خواهد نمود.
3 - ولیکن کلیه مخارج لازمه به جهت نگاهداری و کار کردن خط ارضی و سیم های
تحت البحری و دفاتر آن که در تحت نظارت عامل سابق الذکر می باشد به عهده خود
مشارالیه خواهد بود.
کشتی مرمت کننده عامل مزبور گاه به گاه به اقتضای احتیاجات سیم های
تحت البحری که به توسط مشارالیه اداره می شود به خلیج فارس خواهد آمد در
مواقع مذکوره عامل مزبور را اعضا و ملزومات موجود خود به دولت ایران به
قدری که در قوه دارد مساعدت نموده و سیم تحت البحری را که رابط بین جزیره
هنگام و بندرعباس می باشد به خرج دولت ایران مرمت و اصلاح خواهد نمود.
4 - مقرر است که اداره سیم های تحت البحری در خاک ایران مستقیما از قبول
تلگرافات به هر مقصدی که باشد و نیز از تسلیم تلگرافات مستقیما به صاحبان
آنها خودداری بنماید.
این وظایف را فقط اداره پست و تلگراف ایران انجام خواهد داد و اداره
مزبور برای این کار دفاتر تلگرافی در هنگام و جاسک و چاه بهار و گواتر
برقرار خواهد ساخت . اداره پست و تلگراف ایران باید روابط بین دفاتر خود و
خطوطی را که به توسط عامل سابق الذکر اداره می شود تامین نماید.
5 - عامل مزبور تقبل می نماید تلگرافاتی را که بین ادارات محلی ایران
مبادله می شود مجانا مخابره کرده و از مخابرات محلی دیگر یک نرخ واحدی
برای تمام خط بوشهر - چاه بهار از قرار کلمه 20 سانتیم طلا دریافت دارد و
بیست سانتیم مزبور را بالمناصفه با دولت ایران تقسیم نماید.
6 - مخابرات بین المللی که از دو طرف بین اداره خطوط تلگرافی که تحت اداره
عامل مزبور قرار گرفته و اداره تلگراف ایران صورت می گیرد مشمول تعرفه های
بین المللی می باشد.
ولیکن دولت ایران از تلگرافاتی که به وسیله خط ارضی و یا سیمهای
تحت البحری که از طرف عامل مزبور اداره می شود بین عراق و هندوستان مبادله
می گردد اعم از اینکه مبدا یا مقصد این تلگرافات دو مملکت مزبوره بوده و
یا به طور ترانزیت از آن دو مملکت مخابره شده باشد حق دریافت نخواهد کرد.
ماده 5 - طرفین متعاهدین توافق می کنند که از اول مارس 1943 الی اول ماده
1945 راجع به ترتیبی که باید بعد از تاریخ 1945 به موقع اجرا گذارده شود
داخل مذاکرات شوند.
ماده 6 - 1 - این قرارداد قائم مقام کلیه قراردادهایی می باشد که در امور
تلگرافی بین طرفین متعاهدین موجود بوده است به استثنای معاهدات بین المللی
عمومی که طرفین در آن شرکت کرده اند.
2 - این قرارداد به تصویب رسیده و اسناد مصوبه آن در اسرع اوقات ممکنه در
تهران تسلیم خواهد شد. قرارداد مزبور را طرفین متعاهدین از اول مارس 1931
مجری شده محسوب خواهند داشت .
بناعلیهذا نمایندگان مختار سابق الذکر این قرارداد را امضا نموده و با مهر
خود ممهور نمودند.
به تاریخ 17 فوریه 1932 در تهران در نخستین تحریر شد.
امضا: محمدعلی فروغی
برای بریتانیای کبیر و ایرلاند شمالی امضا: ر. ه . هوار
برای هندوستان امضا: ر. ه . هوار
اجازه مبادله قرارداد راجع به انحلال اداره تلگرافی هند و اروپ در ایران
به شرح فوق در جلسه پنجم خرداد ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی داده شده
است .
رییس مجلس شورای ملی - دادگر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1311/03/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :