جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.


ماده واحده - به وزارت مالیه (موسسه کل انحصار دولتی تریاک ) اجازه
داده می شود نسبت به بقایای جرائم قاچاق های تریاک و مشتقات آن که تا قبل
از تاریخ چهارم مرداد 1311 کشف گردیده است به طریق ذیل عمل نماید:
الف - بقایای جرائم تا سی تومان (300 ریال ) را به کلی به عنوان تخفیف
منظور داشته و از محاسبه حذف نماید.
ب - بقایای جرائم علاوه بر سی تومان را پس از وضع سی تومان اولیه آنچه
باقی می ماند به قرار یک خمس (تومانی دو ریال ) وصول و بقیه را به عنوان
تخفیف منظور و از محاسبه حذف نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه نوزدهم آبان ماه یک هزار و
سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1311/08/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :