جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.


ماده واحده - هر یک از صاحب منصبان نظامی و همردیفان آنها و یا اعضا و
مستخدمین دوایر و قسمتهای قشونی راپورتی برخلاف حقیقت به مقام مافوق تقدیم
نماید و یا جریاناتی را مستور داشته و به اطلاع مقام مافوق نرساند و یا
حقایق را پرده پوشی کرده و راپورت آن را با تغییر ماهیت قضیه به مقام
مافوق تقدیم کند و یا سعی نماید که حقایق به طور ناقص به اطلاع مافوق برسد
به طریق ذیل مجازات خواهد شد:
1 - اگر اقدام یا خودداری از اقدام عمدی بوده و موجب اتلاف نفس شود
مقصر به حبس موبد با اعمال شاقه محکوم می شود و اگر اقدام یا عدم اقدام
عمدی که منجر به محکومیت به مجازاتی غیر از اعدام شود مقصر به همان
مجازاتی که برای محکوم مزبور معین شده است محکوم خواهد شد لیکن اگر بعدا
در نتیجه کشف حقیقت مجازات محکوم مزبور اجرا نشود به مجازاتی که برای
مقصر معین شده است یک درجه تخفیف داده خواهد شد- در صورت تعدد محکومین
مجازات مقصر شدیدترین مجازاتی خواهد بود که برای یکی از آنها معین شده
است .
2 - اگر اقدام یا خودداری از اقدام عمدی بوده و منجر به اتلاف مال شود
مقصر به حبس با کار از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
3 - اگر اقدام یا خودداری از اقدام عمدی بوده و هیچیک از نتایج فوق
را نبخشد مقصر به حبس عادی از شش ماه تا دو سال محکوم می شود.
4 - اگر اقدام یا خودداری از اقدام عمدی نبوده ولی منجر به محکومیت
دیگری گردد مقصر به حبس عادی از هشت روز تا دو سال محکوم می شود بدون
اینکه مجازات او بتواند از مجازات خود محکوم بیشتر گردد مگر اینکه
محکومیت غیر به اعدام یا حبس موبد با اعمال شاقه باشد که در این صورت
مجازات مقصر حبس با کار از دو تا پنج سال خواهد بود.
5 - اگر اقدام یا خودداری از اقدام عمدی نبوده ولی منجر به اتلاف مال
شود مقصر به حبس عادی از هشت روز تا شش ماه محکوم می شود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هیجدهم دی ماه یک هزار و سیصد
و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1311/10/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :