×

قانون اجازه مبادله موافقتنامه حل مسائل مرزی و مالی بین دولتین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی

قانون اجازه مبادله موافقتنامه حل مسائل مرزی و مالی بین دولتین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی

قانون-اجازه-مبادله-موافقتنامه-حل-مسائل-مرزی-و-مالی-بین-دولتین-ایران-و-اتحاد-جماهیر-شوروی-سوسیالیستی
ماده واحد - مجلس شورای ملی موافقتنامه حل مسائل مرزی و مالی بین
ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را که مشتمل بر پنج ماده و یک
پروتکل ضمیمه می باشد و در تاریخ پنجشنبه یازدهم آذر ماه 1333 در تهران به
امضا رسیده است تصویب و به دولت اجازه می دهد اسناد مصوب آن را مبادله
نماید.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده و متن موافقتنامه و یک پروتکل ضمیمه
است در جلسه پنجشنبه پنجم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و سه به تصویب
مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه پنجشنبه 19 اسفند ماه 1333 به تصویب مجلس سنا رسیده
است .
موافقتنامه راجع به حل مسائل مرزی و مالی بین ایران و اتحاد جماهیر
شوروی سوسیالیستی
اعلیحضرت شاهنشاه ایران و هیات رئیسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی
سوسیالیستی با تمایل به بسط و تحکیم مناسبات حسنه همجواری موجوده بین دو
کشور و نظر به این که مایلند مسائل مرزی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی
سوسیالیستی و همچنین دعاوی متقابل مالی مربوط به دوره دومین جنگ جهانی را
حل و فصل نمایند به این منظور تصمیم به انعقاد این موافقتنامه گرفتند و
نمایندگان مختار خود را به قرار زیر تعیین کردند:
اعلیحضرت شاهنشاه ایران جناب آقای حمید سیاح سفیر کبیر.
هیات رئیسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی آناتولی یوسفوویج
لاورنتیف سفیر کبیر و نماینده مختار اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در
ایران .
نامبردگان پس از مبادله اعتبارنامه های خود که آنها را موافق قاعده و کاملا
صحیح یافتند نسبت به مراتب زیر موافقت حاصل نمودند:
ماده 1 - طرفین معظمین متعاهدین که با اشتیاق مایلند اختلافات راجع به
موضوع عبور خط مرز دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در
بعضی نواحی و بدین ترتیب مسئله مرزی را به طور کلی بر اساس رعایت منافع
طرفین حل کنند موافقت نمودند که در نواحی مغان - دیمان - یدی اولر - سرخس
و همچنین در ناحیه اترک از تپه سنگرتپه (صغیر تپه ) در امتداد خط مرز تا
دریای خزر خط جدید مرز دولتی برقرار می گردد عبور خط مرز جدید در نواحی
مذکوره در فوق در ماده 2 این موافقتنامه تشریح شده است .
طرفین معظمین متعاهدین تایید می نمایند که خط مرز بین ایران و اتحاد
جماهیر شوروی سوسیالیستی در تمام بقیه طول آن بدون تغییر باقی می ماند
ضمنا ناحیه مرزی واقع در ساحل راست رود ارس مقابل دژ سابق عباس آباد و
همچنین قریه حصار با قطعه زمین آن در حدود خاک ایران می ماند و قریه
فیروزه و زمینهای اطراف آن در حدود خاک اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
باقی می ماند.
بنا به مراتب مذکوره در فوق طرفین معظمین متعاهدین اعلام می دارند که از
این به بعد کلیه مسائل مربوط به عبور خط مرز دولتی در تمام طول آن بین
ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی حل و فصل شده است و طرفین نسبت به
یکدیگر ادعای ارضی ندارند.
ماده 2 - بنا به ماده 1 این موافقتنامه خط مرز دولتی بین ایران و اتحاد
جماهیر شوروی سوسیالیستی به این ترتیب عبور می نمایند:
الف - ناحیه مرز ماورا قفقاز (باختری ):
خط مرز دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی از محل تلاقی
مرزهای دولتی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و جمهوری ترکیه در
نقطه التقای رود ارس با رود قره سوی سفلی تا نقطه ای که در وسط مجرای رود
ارس در طرف شمال باختری آبادی تازه کند ایران می باشد و تقریبا در 2/5
کیلومتری جنوب خاور خاوری مرکز آبادی شوری آشاقا - قره گووندلی و در 6/3
کیلومتری شمال خاوری مرکز آبادی قمیشلی ایران واقع است به نحوی از مجرای
رود ارس می گذرد که در سند تشریح مرز بین ایران و روسیه که به وسیله
کمیسرهای دولتین در 18 ژانویه 1829 در بهرام لو امضا شده توصیف شده با این
استثنا که قطعه زمین مرزی در ساحل راست رود ارس برابر دژ عباس آباد در
حدود خاک ایران باقی مانده و خط مرز برابر دژ نامبرده در امتداد مجرای
رود ارس می گذرد.
خط مرز از نقطه نامبرده در رود ارس متمایل به خاور گردیده و در امتداد خط
مرز کنونی گذشته تا نقطه ای که تقریبا در 5/4 کیلومتری شمال خاوری مرکز
آبادی قمیشلی ایران و در 0/40 کیلومتری جنوب خاور حومه جنوبی آبادی حاجی
بابالی شوروی است امتداد دارد - از اینجا خط مرزی کنونی را ترک نموده و
تقریبا 0/4 کیلومتر به خط مستقیم به طرف جنوب خاور خاوری امتداد یافته و
به نقطه ای که تقریبا در 0/7 کیلومتری شمال خاور خاوری مرکز آبادی ایرانی
قمیشلی و در 6/3 کیلومتری جنوب خاوری مرکز بی نام شوروی و در 0/2 کیلومتری
شمال خاوری نقطه مثلثاتی دارای علامت 2/27 واقع شده می رسد.
خط مرز از این پس به خط مستقیم به طرف جنوب خاوری گذشته و به نقطه ای که
تقریبا در 2/5 کیلومتری جنوب خاوری تپه شهریار و در 1/1 کیلومتری جنوبی
نقطه مثلثاتی دارای علامت 8/68 و در 4/4 کیلومتری شمال شمال باختری
گورستان آبادی ایرانی بیله سوار ایران (طالش - میکایلو) واقع شده می رسد.
سپس خط مرز به خط مستقیم به سمت جنوب خاوری امتداد یافته و به نقطه ای که
در خط مرز کنونی در حومه شمال خاوری آبادی ایرانی بیله سوار ایران (طالش -
میکایلو) تقریبا در 1/1 کیلومتری شمال خاور خاوری گورستان آبادی ایرانی
بیله سوار ایران (طالش - میکائیلو) و در 5/5 کیلومتری خاوری نقطه مثلثاتی
به علامت 8/68 واقع می باشد می رسد.
از اینجا خط مرز به طرف جنوب متمایل گشته و از روی خط مرز کنونی به
نقطه ای که در وسط رودخانه بلهارچای - بلهارود) به نحوی می رسد که آبادی
بیله سوار (شوروی ) را در حدود خاک اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و
بیله سوار ایران (طالش و میکائیلو) را در حدود خاک ایران باقی می گذارد.
(خط جدید مرزی در ناحیه مغان از رود ارس تا رود بلهارچای در نقشه پیوست
به مقیاس (100000)/(1) ترسیم شده است - پیوست شماره 1)
از نقطه واقع در وسط رود بلهارچای تا صخره سیقناق که تقریبا در حدود 0/1
کیلومتری جنوب باختری قله کوه جگئیر (جکویرا) و در 5/5 کیلومتری شمال
باختری مرکز آبادی شوروی دیمان واقع است خط مرز به نحوی که در سند تشریح
مرز بین ایران و روسیه که به وسیله کمیسرهای دولتین در 18 ژانویه 1829 در
بهرام لو امضا رسیده توصیف شده است می گذرد.
از صخره سیقناق خط جدید مرز شروع می شود که تقریبا به خط مستقیم تا قله
ارتفاع دارای علامت 2/1619 و تقریبا در 600 متری جنوب خاوری کوه قراول داش
(قراوش تاش ) و در 1/1 کیلومتری شمال مرکز آبادی ایرانی قانی بلاغ واقع
می باشد امتداد می یابد.
(خط جدید مرز در ناحیه دیمان از صخره سینقاق تا قله ارتفاع به علامت 2
/1619 در نقشه پیوست به مقیاس (100000)/(1) ترسیم شده است - پیوست شماره
2).
از قله ارتفاع به علامت 2/1619 تا دریای خزر خط مرز به نحوی که در سند
تشریح مرز بین ایران و روسیه که به وسیله کمیسرهای دولتین در 18 ژانویه
1892 در بهرام لو به امضا رسیده توصیف شده است می باشد با این استثنا که
قطعه زمین شوروی موسوم به یدی اولر به تصرف ایران واگذار و خط مرزی در این
ناحیه از مجرای آبی کنونی رود آستاراچای می گذرد.
ب - ناحیه مرز ماورا خزر (خاوری ):
خط مرز بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی از محل تلاقی مرزهای
دولتی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و افغانستان تا نقطه واقع
در وسط انشعاب باختری رود تجن (هریرود) تقریبا در 7/2 کیلومتری شمال
خاوری مسجد اولی بابا و 8/5 کیلومتری شمال شمال باختری مرکز آبادی سرخس
شوروی در وسط عمیق ترین مجرای رود تجن به نحوی که این مرز در پروتکل شماره
3 مورخ 19 ژوئن 1894 راجع به تعیین مرز بین ایران و روسیه در ناحیه از
ذوالفقار تا خملی تپه تعیین گردیده و به طوری که این مرز در نقشه پیوست
پروتکل مزبور ترسیم شده است می گذرد.
از نقطه مذکوره در فوق بر روی تجن خط مرز جدید شروع می شود که از وسط
عمیق ترین مجرای رود تجن تا نقطه ای که در وسط رود تجن تقریبا در 4/2
کیلومتری خاور خملی تپه تپه خملی ) و در 1/4 کیلومتری شمال شمال خاوری تپه
قسی واقع گردیده امتداد می یابد.
از اینجا خط مرز به طرف باختر متمایل گشته و پس از طی به خط مستقیم
تقریبا 4/3 کیلومتر به قله خملی تپه (تپه خملی ) می رسد خط مرز جدید در
اینجا خاتمه می یابد.
(خط مرز جدید در ناحیه سرخس در نقشه پیوست به مقیاس (100000)/(1) ترسیم
شده است - پیوست شماره 4).
از خملی تپه (تپه خملی ) تا استوانه مرزی شماره 1 که مکان آن به وسیله
پروتکل راجع به خط مرز بین ایران و روسیه در سمت خاور از دریای خزر در
فاصله از خرابه قلعه بابادورمز تا خلیج حسینقلی که در تاریخ 30 ژانویه
1886 در عشق آباد به امضا رسیده مشخص گردیده و در روی کوه زیراکو(زیرکوه )
تقریبا در 3/2 کیلومتری جنوب باختری چشمه بابادورمز قرار دارد خط مرزی به
نحوی می گذرد که در پروتکل شماره 5 راجع به تعیین مرز ایران و روسیه در
ناحیه خملی تپه (تپه خملی ) تا بابادورمز در 8 نوامبر 1894 در عشق آباد به
امضا رسیده تشریح گردیده و به طوری که این مرز در نقشه پیوست پروتکل
مزبور ترسیم شده آبادی حصار (حصارقلعه ) با قطعه زمین آن را در حدود خاک
ایران باقی می گذارد.
بعدا از استوانه مرزی شماره 1 مذکور در فوق تا استوانه مرزی شماره 31
واقع در نزدیک گدوک ببر که در پروتکل مورخ 30 ژانویه 1886 تعیین گردیده و
خط مرزی در این ناحیه به نحوی می گذرد که نسبت به آن در پروتکل مورخه 30
ژانویه 1886 راجع به خط مرز بین ایران و روسیه در سمت خاور بحر خزر در
فاصله از خرابه قلع بابادورمز تا خلیج حسنقلی تشریح شده و این مرز در این
ناحیه به طوری است که در نقشه پیوست آن پروتکل ترسیم گردیده است .
از استوانه مرزی شماره 31 واقع در نزدیکی گدوک ببر تا استوانه مرزی شماره
41 واقع در قله کوه کناره - کنارا) که به موجب پروتکل مورخ 30 ژانویه 1886
تعیین گردیده خط مرزی قریه فیروزه و اراضی اطراف آن در حدود خاک اتحاد
جماهیر شوروی سوسیالیستی باقی گذارده به نحوی که در پروتکل شماره 6 راجع
به تعیین مرز بین ایران و روسیه در ناحیه از گدو ببر تا کوه کنار به
تاریخ 9 نوامبر 1894 تشریح شده و به طوری که مرز مزبور در نقشه پیوست آن
پروتکل ترسیم گردیده است می گذرد.
از استوانه مرزی شماره 41 که در قله کوه کنار نصب گردیده تا گدارگودری
واقع بر روی رود اترک خط مرز در این ناحیه به نحوی که درباره آن در
پروتکل راجع به خط مرز در این ناحیه به نحوی که درباره آن در پروتکل راجع
به خط مرز بین ایران و روسیه مورخ 30 ژانویه 1886 تشریح شده و به طوری که
این خط مرز در این ناحیه در نقشه پیوست به پروتکل نامبرده ترسیم گردیده
است می گذرد.
از گدارگودری تا نقطه واقع در روی خط مرز کنونی تقریبا در 300 متری
باختری نقطه مثلثاتی به علامت 2/6 روی تپه سنگرتپه (صغیر تپه ) خط مرز به
نحوی که در پروتکل راجع به خط مرز بین ایران و ایالت ماورا خزر از
گدارگودری تا دریای خزر به تاریخ 6 مارس 1886 تشریح و به طوری که مرز
مزبور از گدارگودری تا تپه سنگرتپه (صغیر تپه ) در نقشه پیوست به پروتکل
مزبور ترسیم گردیده است می گذرد.
سپس از نقطه واقع در خط مرز فعلی تقریبا در 300 متری باختر نقطه مثلثاتی
دارای علامت 2/6 که روی تپه سنگرتپه (صغیر تپه ) واقع شده خط مرز جدید شروع
می شود که به خط مستقیم تا نقطه ای که تقریبا 2/2 کیلومتری جنوب پاسگاه صید
شماره 1 شوروی در 6/22 کیلومتری شمال باختری ماند آب نفت لیجه ایران و در
0/22 کیلومتری جنوب باختری مرکز آبادی حاجیاب شوروی است یعنی تا نقطه ای
که خط مرز فعلی به ساحل دریای خزر می رسد امتداد می یابد.
(خط جدید مرزی در قسمت باختری ناحیه اترک از تپه سنگرتپه (صغیر تپه ) تا
دریای خزر بر روی نقشه پیوست به مقیاس (100000)/(1) ترسیم شده است -
پیوست شماره 5).
ماده 3 - طرفین معظمین متعاهدین موافقت نمودند که بین ایران و اتحاد
جماهیر شوروی سوسیالیستی تعیین حدود و تجدید تعیین حدود مرز به عمل خواهد
آمد به این منظور در موعدی که سه ماه دیرتر از آغاز اعتبار قانونی این
موافقتنامه نباشد کمیسیون مختلط ایران و شوروی برای تعیین حدود و تجدید
تعیین حدود در سراسر خط مرز تشکیل و شروع به کار نماید ضمن تعیین حدود
مرزی که در نواحی مغان و دیمان و یدی اولر و اترک و سرخس که جدیدا تعیین
گردیده در ضمن تجدید تعیین حدود تمام بقیه قسمت بین مرز ایران و اتحاد
جماهیر شوروی سوسیالیستی کمیسیون مختلط ایران و شوری این موافقتنامه را
ملاک عمل قرار خواهد داد.
کمیسیون مختلط ایران و شوری از موقع تشکیل باید تعیین حدود و تجدید تعیین
حدود مرز ایران و شوروی را در تمام طول آن در مدت یک سال و نیم خاتمه
بدهد.
ماده 4 - طرفین معظمین متعاهدین موافقت نمودند که تمام دعوای متقابل مالی
مربوط به زمان جنگ جهانی دوم را به انضمام دعاوی ناشیه از موافقتنامه بین
ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مورخ 18 مارس 1943 راجع به
پرداختها به طور قطعی به ترتیب زیر حل و فصل نمایند:
الف - بانک دولتی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در مدت دو هفته در دو
قسمت از روزی که این موافقتنامه دارای اعتبار رسمی می گردد در ایستگاه
راه آهن مرزی جلفای ایران معادل 3/11196070 (یازده میلیون و یکصد و نود و
شش هزار و هفتاد و سه دهم ) گرام طلا برای استهلاک دعاوی طرف ایران ناشیه از
موافقتنامه مورخ 18 مارس 1943 مذکور در این ماده به بانک ملی ایران تحویل
می دهد.
ب - طرف شوروی از آغاز اعتبار قانونی این موافقتنامه در مدت یک سال معادل
07/8648619 (هشت میلیون و ششصد و چهل و هشت هزار و نوزده و هفت صدم ) دلار
آمریکایی به طوری که از موافقتنامه مورخه 18 مارس 1943 فوق الاشعار ناشی
است به وسیله تحویل کالا به ایران به بهای حد وسط جهانی و در مواعید و طبق
صورت اجناسی که نسبت به آن بین وزارت بازرگانی خارجی اتحاد جماهیر شوروی
سوسیالیستی به وسیله نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در
ایران و وزارت اقتصاد ملی ایران باید موافقت به عمل آید استهلاک می کند.
ج - کلیه دعاوی متقابل بین طرفین که ضمن مذاکرات سالهای 1950 - 1951 از
دو طرف ابراز گردیده بود مستهلک محسوب می شود.
طرفین اعلام می دارند که با انعقاد این موافقتنامه هیچ گونه ادعای مالی
مربوط به زمان جنگ دوم جهانی نسبت به یکدیگر ندارند.
ماده 5 - این موافقتنامه باید به تصویب برسد و از روز مبادله نسخ مصوبه
که حتی المقدور در کمترین موعد انجام خواهد شد به موقع اجرا گذارده می شود
مبادله نسخ مصوبه در مسکو به عمل خواهد آمد.
نمایندگان مختار به منظور تصدیق مراتب فوق این موافقتنامه را امضا و به
مهر خود ممهور نمودند: در تهران به تاریخ 11 آذر ماه 1333 (2 دسامبر
1954) در دو نسخه هر یک به زبانهای فارسی و روسی که هر دو متن دارای
اعتبار یکسان می باشد تنظیم گردید.
به نمایندگی اعلیحضرت شاهنشاه به نمایندگی هیات رئیسه شورای عالی
ایران اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
حمید سیاح آ.لاورنتیف
پروتکل
بنا به توافقی که ضمن امضای موافقتنامه مورخ یازدهم آذر ماه 1333 (دوم
دسامبر 1954) راجع به مسائل مرزی و مالی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی
سوسیالیستی به عمل آمده است طرفین نسبت به مراتب زیر موافقت حاصل کردند:
1 - خط مرزی در ناحیه نمین به طوری که در سند تشریح مرز بین ایران و
روسیه مورخ 18 ژانویه 1829 تعیین شده می گذرد. ضمنا جاده خاکی فعلی شوروی
در پنج نقطه ای که ذیلا درج شده و در شمای پیوست به این پروتکل مشخص گردیده
در حدود خاک اتحاد شوروی باقی می ماند.
نقاط مزبور عبارتند:
نقطه شماره 1 به طول 1100 متر در جنوب کره قزیوردی واقع گردیده است جانب
این نقطه در خط مرزی کنونی به طور تقریب یکی در 250 متری جنوبی قله کوه
قزیوردی و دیگری در 1300 متری جنوبی جنوب باختری قله کوه نامبرده واقع
می باشد.
نقطه شماره 2 به طول 1100 متر در باختر ارتفاع دارای علامت 7/2161 واقع
است جوانب نقطه مزبور در خط مرزی کنونی به طور تقریب یکی در 520 متری
شمال قله ارتفاع دارای علامت 7/2161 و دیگری در 500 متری جنوب جنوب خاوری
قله ارتفاع نامبرده واقع می باشد.
نقطه شماره 3 به طول 1000 متر در جنوب باختری کوه بالمادین واقع است
جوانب نقطه مزبور در خط مرزی کنونی به طور تقریب یکی در 450 متری شمال
باختری قله کوه بالمادین و دیگری در 450 متری جنوب خاوری قله کوه نامبرده
واقع می باشد.
نقطه شماره 4 به طول 1260 متر در جنوب کوه قزل اثر (خزیلاس ) واقع است جوانب
این نقطه در خط مرزی کنونی به طور تقریب یکی در 720 متری جنوب باختری قله
کوه قزل اثر (خزیلاس ) و دیگری در 550 متری جنوب خاوری قله کوه نامبرده واقع
شده است .
نقطه شماره 5 به طول 6400 متر بین کوه مرداسیقی و کوه منارک واقع است
جوانب این نقطه در خط مرزی کنونی به طور تقریب یکی در 800 متری شمال
باختری قله کوه مرداسیقی و دیگری در 100 متر شمال کوه منارک واقع است .
در موقع تجدید تعیین حدود مرز جاده خاکی شوروی در نقاط 2 و 3 و 4 و 5
ناحیه نمین با در نظر گرفتن شرایط طبیعی حتی المقدور به طرف خطالراس بالا
برده خواهد شد به این ترتیب تجدید تعیین حدود مرزی دولتی به عمل خواهد
آمد.
اندازه گیری طول پنج نقطه مذکور در فوق در ناحیه نمین از روی جاده خاکی
فعلی شوروی انجام یافته است .
2 - واگذاری ناحیه یدی اولر متعلق به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی که در
نتیجه منحرف شدن مجرای رود آستاراچای جدا شده است از طرف اتحاد جماهیر
شوروی سوسیالیستی به ایران به منزله استثنایی از عرف و اصول مقرر در حقوق
بین المللی تلقی می گردد که طبق آن تغییر مجرای رودخانه مرزی موجب تغییر
مرز دولتی نمی گردد (اگر بین طرفین در این خصوص موافقت مخصوص وجود نداشته
باشد).
3 - مفهوم عنوان پروتکل های مذکور در ماده 2 موافقتنامه (قسمت "ب " ناحیه
مرزی ماورا خزر (خاوری ) یعنی پروتکل مورخ 30 ژانویه 1886 در خصوص خط مرزی
بین ایران و روسیه به طرف خاور دریای خزر در فاصله از خرابه های قلعه
بابادورمز تا خلیج حسینقلی و پروتکل مورخ 6 مارس 1886 در خصوص خط مرز بین
ایران و ایالت ماورا خزر از گدارگودری تا دریای خزر - پروتکلهای
کمیسیونهای تعیین مرز که به موجب فصل 2 مقاوله نامه مورخه 9 دسامبر 1881
منعقده بین ایران و روسیه تشکیل شده می باشد.
مفهوم عنوان پروتکل شماره 3 مورخه 19 ژوئن 1894 راجع به تعیین مرز بین
ایران و روسیه در ناحیه از ذوالفقار تا خملی تپه و پروتکل شماره 5 مورخ 8
نوامبر 1894 راجع به تعیین مرز بین ایران و روسیه در ناحیه از خملی تپه
تا بابادورمز و پروتکل شماره 6 راجع به تعیین مرز بین ایران و روسیه در
ناحیه از گدوک ببر تا کوه کناره که به تاریخ 9 نوامبر 1894 تنظیم شده است
- پروتکلهای کمیسیونهای تعیین مرز که بر طبق فصل 4 و 5 مقاوله نامه مورخ
27 مه 1893 منعقده بین ایران و روسیه تشکیل گردیده می باشد.
4 - حل اختلافات مرزی در ناحیه اترک را طرفین با در نظر گرفتن مرزی که
پروتکل راجع به خط مرز بین ایران و ایالت ماورا خزر از گدارگودری تا بحر
خزر به تاریخ 6 مارس 1886 تشریح نموده و همچنین با توجه به مرز واقعی
فعلی در ناحیه مزبور به آن ترتیب انجام داده اند که در طول مسافت از تپه
سنگرتپه (صغیر تپه ) تا دریای خزر خط جدید مرز تعیین می گردد که امتداد
دقیق آن در ماده 2 موافقتنامه ذکر شده و در نقشه پیوست به موافقتنامه
مذکور ترسیم گردیده است . حل این قضیه با در نظر گرفتن پیشنهادات اتحاد
شوروی برای حل و فصل کامل مسئله مرزی به عمل آمده است .
این پروتکل جزو لاینفک موافقتنامه مورخ یازدهم آذر ماه 1333 (دوم دسامبر
1954) می باشد.
به تاریخ یازدهم آذر ماه 1333 (دوم دسامبر1954) در شهر تهران در دو نسخه
هر یک به زبانهای فارسی و روسی تنظیم که هر دو متن آن دارای اعتبار یکسان
می باشد.
به نمایندگی اعلیحضرت شاهنشاه به نمایندگی هیات رئیسه شورای عالی
ایران اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
حمید سیاح آ.لاورنتیف
اجازه مبادله موافقتنامه حل مسائل مرزی و مالی بین دولتین ایران و اتحاد
جماهیر شوروی سوسیالیستی به شرح فوق در جلسه پنجم اسفند ماه یک هزار و
سیصد و سی و سه داده شده است .
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1333/12/05

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.