جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.


ماده 1 - موسسه رازی حصارک و شعبات آن در شهرستانها به منظور تهیه
مایه ها و سرمها و سایر مواد مفید از نظر زیست شناسی و برای تشخیص بیماریها و مطالعات علمی مربوط به مبارزه با بیماریهای واگیر دام زیر نظر وزارت
کشاورزی به وسیله یک شورای عالی مرکب از اشخاص زیر و یک نفر رییس کل
اداره خواهد بود:
1 - وزیر کشاورزی .
2 - معاون وزارت کشاورزی .
3 - معاون وزارت دارایی .
4 - معاون وزارت بهداری .
5 - رییس اداره کل دامپزشکی .
6 - رییس بنگاه پاستور ایران .
7 - رییس دانشکده دامپزشکی .
8 - رییس اداره امور دواب ارتش .
9 - سه نفر دیگر از اشخاص ذیصلاحیت که به توسط اعضای فوق الذکر برای مدت سه
سال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بلامانع است .
رییس کل موسسه رازی در جلسات شورا بدون حق رای شرکت خواهد داشت .
تبصره 1 - امور مهمه فنی و رئوس مسائل مالی و اداری موسسه رازی با
تصویب شورای عالی انجام می گیرد و شورا در تهیه و تدوین بودجه موسسه و
اجرای آن نظارت خواهد کرد. وزیر کشاورزی و در غیاب وزیر کشاورزی معاون
وزارت کشاورزی عهده دار ریاست شورای عالی خواهد بود.
تبصره 2 - رییس کل موسسه رازی و شعبات آن با پیشنهاد شورای عالی و
تصویب وزیر کشاورزی از بین دکتران دامپزشک متخصص در فنون میکرب شناسی و
سرم و واکسن سازی انتخاب می شود.
ماده 2 - بودجه موسسه رازی و شعبات آن در شهرستانها تحت ماده مخصوصی
در بودجه کل کشور منظور و در اول هر سه ماه ربع اعتبارات سالانه قبلا از
طرف وزارت دارایی در اختیار موسسه رازی گذارده خواهد شد.
شورای عالی بنا بر پیشنهاد رییس موسسه از اعتبار مزبور به طریقی که صلاح
می داند قسمتی را برای حقوق و مزایای کارکنان و قسمت دیگر را برای مصارف
اداری و فنی تخصیص خواهد داد.
تبصره - درآمد حاصله از پلمپ کردن پوست طبق تعرفه قانون متمم بودجه
سال 1322 برای خرید سیم و سرب و لوازم آزمایشگاه های دامپزشکی اختصاص
دارد کماکان علاوه بر اعتبار مندرج در ماده فوق در اختیار موسسه رازی
گذارده شده و مازاد درآمد مزبور پس از خرید سیم و سرب و لوازم مربوطه به
مصرف توسعه و تکمیل موسسه رازی و شعبات آن خواهد رسید.
ماده 3 - موسسه رازی کلیه سرمها و واکسن های مورد احتیاج وزارت کشاورزی
را تهیه و مجانا در اختیار وزارت کشاورزی می گذارد. به علاوه موسسه رازی
مجاز است داروهای شیمیایی ضد بیماریهای انگلی دام و همچنین واکسن و
سرمهای مورد نیاز سازمانهای بهداشتی ملی و دولتی را ساخته و به بهای تمام
شده و سود عادلانه ای که به تصویب شورای عالی خواهد رسید به فروش برساند و
وجوه حاصله از این بابت را پس از وضع هزینه ساختن موادی که به فروش می رسد
به مصرف توسعه و تکمیل موسسه رازی برساند.
تبصره 1 - موسسه رازی در هر مورد می تواند با اجازه و تصویب شورای
عالی مایحتاج خود را مستقیم و بدون رعایت اصول مناقصه به کمترین قیمت
ممکنه خریداری نماید.
تبصره 2 - وجوه حاصله از صرفه جویی هر سال به سال بعد منتقل و مخصوص
توسعه موسسه رازی خواهد بود.
ماده 4 - نظر به وضع خاصی که سازمان موسسه رازی و شعب آن دارد و نوع
کار آن با ساعات کار اداری مطابقت نمی کند شورای عالی آیین نامه مخصوصی جهت
هزینه های عمومی موسسه و پرداخت فوق العاده مخصوص به نام فوق العاده موسسه
رازی برای هر طبقه از کارکنان موسسه وضع و تصویب خواهد نمود و این
فوق العاده از هر اعتباری که مقدور باشد قابل پرداخت می باشد.
ماده 5 - رییس حسابداری موسسه رازی از طرف وزارت دارایی با موافقت
وزارت کشاورزی تعیین خواهد شد.
تبصره - رییس حسابداری زیر نظر مستقیم رییس کل بنگاه رازی انجام
وظیفه خواهد نمود.
ماده 6 - برای تکمیل اعضای فنی و رفع نیازمندی از کارشناسان خارجی
موسسه می تواند از بین کارمندان فنی که حداقل شش سال در موسسه رازی سابقه
خدمت داشته باشند هر سال یک تا سه نفر را بنا بر پیشنهاد شورای عالی و
تصویب هیات دولت برای تکمیل تحصیلات به خارجه اعزام دارد. حقوق و مزایا و
فوق العاده قانونی این قبیل مامورین در مدت تحصیل به ارز قابل پرداخت
می باشد.
ماده 7 - وزارت دارایی و وزارت کشاورزی مامور اجرای این قانون
می باشند.
چون به موجب تبصره قانون الغا کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از
اختیارات دولت مکلف است لوایحی که ادامه اجرای آنها را ضروری می داند ظرف
مدت پانزده روز به هر یک از مجلسین تقدیم نماید و لوایح نامبرده که با
رعایت ماده چهار آیین نامه مشترک ظرف مدت سه ماه به تصویب کمیسیونهای
مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود بنا بر این لایحه
قانونی مربوط به سازمان موسسه سرم و واکسن سازی رازی که در تاریخ هیجدهم
دی ماه یک هزار و سیصد و سی و سه به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده
موقتا قابل اجرا می باشد.
رییس مجلس سنا - ابراهیم حکیمی رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمتنوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1333/10/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :