جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.


ماده واحده - وزارت دارایی مکلف است به وراث قانونی افسران و
درجه داران و همردیفان آنان و سایر مستخدمین ارتش که از اول فروردین ماه
1328 در راه انجام وظیفه تلف و یا مقتول شده و می شوند به میزان آخرین
حقوق و کمک و مزایای ثابت قانونی وظیفه پرداخت نماید.
تبصره - تشخیص این که مامورین مذکوره در راه انجام وظیفه و ماموریت
رسمی مقتول یا تلف شده اند بنا به پیشنهاد وزارت جنگ با هیات وزیران خواهد
بود.
چون به موجب تبصره قانون الغا کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از
اختیارات دولت مکلف است لوایحی که ادامه اجرای آنها را ضروری می داند ظرف
مدت پانزده روز به هر یک از مجلسین تقدیم نماید و لوایح نامبرده که با
رعایت ماده چهار آیین نامه مشترک ظرف مدت سه ماه به تصویب کمیسیونهای
مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود بنا بر این لایحه
قانونی مربوط به پرداخت مستمری به وراث افسران و درجه داران و همردیفان و
سایر مستخدمین ارتش که در تاریخ 12 بهمن ماه 1333 به تصویب کمیسیونهای
مشترک مجلسین رسیده موقتا قابل اجرا می باشد.
رییس مجلس سنا - ابراهیم حکیمی رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمتنوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1333/11/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :