×

قانون مربوط به آمار و سرشماری

قانون مربوط به آمار و سرشماری

قانون-مربوط-به-آمار-و-سرشماری
ماده 1 - به منظور جمع آوری و تمرکز آمارهای متنوع اجتماعی و اقتصادی و
کشاورزی و فرهنگی و بهداشتی کشور و اجرای آمارگیری نفوس و کشاورزی
اداره ای به نام اداره آمار عمومی تشکیل می گردد.
تبصره - سازمان و وظایف اداره آمار عمومی به وسیله اداره کل آمار و
ثبت احوال تهیه و پس از تصویب وزیر کشور به مرحله اجرا گذارده می شود.
ماده 2 - اعتبارات مورد نیاز اداره آمار عمومی را دولت همه ساله جز
بودجه کل کشور تامین و منظور خواهد نمود. در صورت احتیاج و لزوم ممکن است
اعتبارات مذکور به وسیله اعتباراتی که سازمان برنامه برای کمک و اجرای
آمارگیری عمومی تخصیص می دهد یا اعتباراتی که خارج از بودجه بابت کمکهای
فنی با تصویب وزارت کشور در اختیار اداره آمار عمومی قرار می گیرد تقویت
شود.
ماده 3 - به منظور همکاری و هماهنگی کامل ادارات آمار وزارتخانه ها و
موسسات و ادارات دولتی و بانکها به اداره آمار عمومی روسا آمار آنها از
طرف اداره آمار عمومی تعیین و منصوب می شوند تا در جمع آوری آمارهای مربوطه
بر طبق اصول علمی اقدام نمایند.
سازمان و وظایف ادارات آمار وزارتخانه ها و ادارات و موسسات مذکور را با
توجه به میزان کار هر یک اداره آمار عمومی با موافقت وزارتخانه یا اداره
یا موسسه مربوط تنظیم می نماید.
تبصره 1 - مقررات این ماده با رعایت الاهم فالاهم و به تدریج وسائلی که
اداره آمار عمومی فراهم خواهد کرد اجرا خواهد شد.
تبصره 2 - روسا فعلی ادارات آمار که صلاحیت و استعداد آنها مورد توافق
اداره آمار عمومی و وزارتخانه یا اداره یا بنگاه مربوطه قرار گیرد در شغل
خود ابقا و عضویت اداره آمار عمومی را احراز خواهند کرد.
ماده 4 - کلیه وزارتخانه ها و ادارات و موسسات دولتی و بانکها و همچنین
کارخانه ها و موسسات ملی موظف خواهند بود جدولها و پرسشنامه هایی را که
برای آمارگیری و جمع آوری اطلاعات کلی و ماهانه تهیه می نمایند قبلا برای جلب
موافقت اداره آمار عمومی ارسال دارند اطلاعات جمع آوری شده باید در اداره
آمار عمومی تمرکز یافته و پس از بررسی و امعان نظر مورد استفاده قرار
گیرد.
ماده 5 - وزارت کشور در صورت احتیاج برای تعلیم و تربیت آمارشناسان و
آمارگران به تعداد کافی می تواند کلاسهای مخصوص تشکیل دهد و دانشجویان آن
را از بین کارمندان دولت که سن آنها از سی سال بیشتر و پایه تحصیلاتشان از
دوره کامل متوسطه کمتر نباشد انتخاب نماید.
تبصره - آیین نامه مربوط به تشکیل کلاس های مخصوص و برنامه تدریس به
وسیله اداره آمار عمومی تهیه و پس از موافقت شورای عالی فرهنگ و شورای
دانشگاه و تصویب وزارت کشور به موقع اجرا گذاشته می شود.
ماده 6 - وزارت کشور می تواند حداکثر پنج نفر متخصص در امر آمار از
اتباع کشورهایی که صلاح بداند با تصویب هیات وزیران برای مدت حداکثر پنج
سال به خدمت دعوت نماید و قرارداد استخدامی آنان را تهیه و برای تصویب
مجلسین تقدیم دارد پرداخت حقوق و مزایا و کرایه خانه و هزینه اتومبیل و
مسافرت متخصصین مذکور تا تصویب قرارداد استخدامی آنان از طرف مجلسین
بلامانع خواهد بود.
ماده 7 - سرشماریها و آمارگیریهای نفوس و کشاورزی و اقتصادی و اجتماعی
در هر موقع به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیات وزیران و به وسیله اداره
آمار عمومی انجام خواهد گرفت و برای اجرای سرشماریهای نفوس لدی الاقتضا از
طرف دولت تعطیل عمومی اعلام می شود در این صورت به استثنای کسانی که مامور
سرشماری می شوند عموم افراد باید در مدت اعلام تعطیل عمومی از مساکن خود
خارج نشوند مگر در موارد ضروری که آیین نامه معین خواهد کرد.
تبصره 1 - سرشماریهای عمومی نفوس پس از تصویب هیات وزیران به فرمان
همایونی شروع خواهد شد.
تبصره 2 - سرشماری اتباع دولت شاهنشاهی ایران مقیم خارجه را مامورین
وزارت امور خارجه بر طبق آیین نامه انجام خواهند داد.
ماده 8 - وزارت کشور مکلف است در اجرای این قانون مقدمات کار و
اعتبارات لازم تدریجا فراهم و طوری عمل نماید که در سال 1335 بتواند
برنامه مربوط به سرشماری عمومی نفوس کشور را به موقع اجرا گذارد.
ماده 9 - برای اجرای هر نوع سرشماری و آمارگیریهای مختلفه در کشور
عموم کارمندان کشوری و بانکها و شهرداریها و استادان و دانشیاران و
دبیران و آموزگاران و دانشجویان و کارکنان بنگاههای ملی و افرادی که وجود
آنها برای شرکت در برنامه سرشماری مورد استفاده قرار می گیرد مکلف هستند
دستورهایی را که از طرف اداره آمار عمومی به آنها داده می شود انجام دهند.
تبصره - به افراد آزاد داوطلبی که انحصارا برای امور مربوط به
آمارگیری ها و سرشماری ها در محل به طور موقت به خدمت گمارده می شوند مزد
روزانه متناسبی برای پیام تعلیم یافتن و خدمت موقت تادیه خواهد شد و این
تعلیم یافتن و خدمت موقت پس از خاتمه منشا هیچ گونه تعهدی برای دولت
نخواهد بود.
ماده 10 - وسائل نقلیه و وسائط ارتباطی تلفنی و تلگرافی کلیه
وزارتخانه ها و ادارات و بانکها و بنگاههای دولتی و شهرداریها با رعایت
احتیاجات در موقع اجرای برنامه سرشماری ها و آمارگیریها باید مجانا در
اختیار و استفاده اداره آمار عمومی قرار گیرد هزینه استفاده از وسائل و
وسائط مذکور و فوق العاده یومیه متصدیان آن از اعتبار مخصوص سرشماریها
تامین خواهد گردید.
ماده 11 - عموم ساکنین مکلف هستند پاسخ پرسشنامه و اطلاعات مربوط به
سرشماری و آمارگیری را که مامورین درخواست می کنند مطابق با واقع اظهار
دارند.
ماده 12 - اطلاعات تحصیل شده در اداره آمار عمومی متمرکز و محفوظ مانده
فقط مطالب کلی و عمومی که از آن استخراج می شود منتشر خواهد شد.
ماده 13 - تعقیب و تعیین کیفر متخلفین از مقررات مواد 9 . 10 . 11 این
قانون و آیین نامه های مربوط به امر سرشماری و آمارگیری اعم از مامورین و
افراد کشور طبق آیین نامه ای که از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت دو ماه
از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب کمیسیونهای کشور و دادگستری مجلسین
خواهد رسید به عمل می آید.
ماده 14 - کلیه قوانین و مقرراتی که در مورد امر آمارگیری و سرشماری
مغایر این قانون باشد از این تاریخ ملغی است .
ماده 15 - مدیر مسئولی که برای اداره کردن اداره آمار عمومی به
پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران و صدور فرمان همایونی معین می شود
برای مدت پنج سال تغییر نخواهد یافت مگر این که فوت کند یا مستعفی شود و
یا بر وفق مقررات قانون استخدام کشوری و قوانین دیگر راجع به قصورها و
تقصیرها و جرائم مامورین دولت از این سمت منعزل گردد.
ماده 16 - وزارت کشور مامور اجرای این قانون می باشد و آیین نامه های
مربوط به اجرای آن را تهیه و به تصویب هیات وزیران می رساند.
این قانون که مشتمل بر شانزده ماده و هفت تبصره است در جلسه سه شنبه
پانزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب مجلس شورای ملی
رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - امان الله اردلان

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1334/12/15

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.