جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


ماده 1 - وزارت دارایی مکلف است از تاریخ تاسیس بانک ساختمانی منتها
تا یک ماه عملیات زیر را انجام دهد:
الف - کلیه وجوه حاصله از فروش اراضی یوسف آباد و آن چه از 5% پرداختی
صاحبان اراضی که تا این تاریخ مصرف نشده است و آن چه از سود متعلقه به
معاملات اقساطی را که تاکنون وصول شده پس از وضع شش میلیون ریال بابت بهای
یوسف آباد نقدا و کلیه قبوض اقساطی بدهی صاحبان اراضی را که هنوز وصول
نشده عینا به بانک مزبور تحویل نماید.
ب - سهمی دولت از قنات یوسف آباد را به بانک ساختمانی منتقل نماید.
ج - بقیه اراضی یوسف آباد را که تا تاریخ پنجم بهمن ابلاغ واگذاری آن
به نام کارمندان دولت صادر نشده است با کلیه سوابق و پرونده های مربوطه به
بانک ساختمانی منتقل نماید.
تبصره - بانک ساختمانی قائم مقام قانونی وزارت دارایی است که نسبت به
صدور قباله به نام صاحبان آن و رفع اشکال و اختلاف بین کارمندان دولت و
وصول اقساط بدهی صاحبان اراضی اقدام نماید کلیه سوابق امر مربوطه به
اراضی یوسف آباد به بانک ساختمانی تحویل خواهد شد.
ماده 2 - کلیه وجوه دریافتی از وزارت دارایی طبق ماده یک این قانون و
سود معاملات اقساطی و حق الشرب وصولی و 5% پرداختی صاحبان اراضی و بهای
حاصله از فروش بقیه اراضی که در اختیار بانک قرار می گیرد توسط بانک
منحصرا به مصرف تامین آب کافی برای کلیه قطعات یوسف آباد و نهرکشی یا
لوله کشی و جدولسازی و تسطیح و آسفالت خیابانها و تهیه برق و ساختمان
اماکن عمومی از قبیل مسجد، دبستان ، دبیرستان ، پست ، بهداری ، بیمارستان و
سایر عملیات عمرانی کوی مزبور خواهد رسید.
ماده 3 - وزارت دارایی و وزارت کشاورزی (بانک ساختمانی ) مامور اجرای
این قانون می باشند.
چون به موجب تبصره قانون الغا کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از
اختیارات دولت مکلف است لوایحی که ادامه اجرای آنها را ضروری می داند ظرف
مدت پانزده روز به هر یک از مجلسین تقدیم نماید و لوایح نامبرده که با
رعایت ماده چهار آیین نامه مشترک ظرف مدت سه ماه به تصویب کمیسیونهای
مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود بنا بر این لایحه
قانونی انتقال وجوه حاصله از فروش اراضی یوسف آباد به بانک ساختمانی که در
تاریخ بیست و هفتم بهمن ماه 1333 به تصویب کمیسیونهای مشترک رسیده موقتا
قابل اجرا می باشد.
رییس مجلس سنا - ابراهیم حکیمی رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمتنوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1333/11/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :