جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 11 - 24/3/1367

رای شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات
باعنایت به ماده 6 وتبصره 3 ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمانها مصوب 16/12/1343 وآئین نامه اجرائی قانون تملک آپارتمانهامصوب 8/2/1347، دادستان دادسرای انقلاب اسلامی ورئیس دادگاه انقلاب درورود به موضوع صرفا"حقوقی وخارج ازصلاحیت ذاتی وقانونی دادگاه انقلاب ودربی توجهی به قوانین و مقررات راجع به اداره امور شهرک و مدیریت آن مرتکب تخلف شده اند0

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی ، تالیف احمدکریم زاده
موسسه انتشاراتی آیدا،چاپ موسسه چاپ وانتشارات محمدامین سال 1376

95
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
11
تاریخ تصویب :
1367/03/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :