جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
اگرخواهان تقاضای تصحیح شناسنامه خوانده رابنمایدوتوضیح دهدکه خوانده پدرش کسی غیرازمن است وبرخلاف واقع نام ونام فامیلی مرادر شناسنامه خودقیدکرده است دادگاه نباید (بعنوان اینکه طرفین مذهب مسیحی دارندوخوانده دخترخوانده خواهان است ) دعوی راازجمله احوال شخصیه تشخیص داده واورامحکوم به بطلان دعوی نمایدزیرادعوی مشارالیه تصحیح برگ شناسنامه خوانده ازحیث نام پدرونام فامیلی است که به هیچوجه بااحوال شخصیه ارتباطی نداردومقررات قانون آماروثبت احوال نسبت به ثبت موالیداعم ازاطفالی که ابوین معلوم دارندیاآنهائی که غیرمعلوم است دستوراتی داده است ونسبت به تبنی واولادخواندگی درقانون مزبورمقرراتی وضع نشده ومسلم است برگ شناسنامه بایدمشخص ابوین حقیقی باشد وچنانچه درانواع مذهب مسیح برای اولادخواندگی حقوقی وضع شده باشدکه ازاحوال شخصیه بشمارمی آیدمربوط به تصحیح شناسنامه که موضوع این دعوی است نمی باشدو خوانده می تواند درمقام اثبات دخترخواندگی واحرازحق خودبرآید.

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
8
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
1918
تاریخ تصویب :
1329/12/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :