جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.


تاریخ 17/7/72 شماره دادنامه 129 کلاسه پرونده 72/9

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
به استناد تبصره یک بند2 ماده 55 قانون شهرداری جمع آوری دکه هاو کیوسکهای واقع درسطح معابرعمومی ازوظایف شهرداری است .بنابه مراتب دادنامه صادره ازشعبه بیست ویکم که براین مبناصادرگردیده منطبق بااصول وموازین قانونی تشخیص داده می شود.این رای به استنادماده 20قانون دیوان عدالت اداری درمواردمشابه برای کلیه شعب دیوان وسایرمراجع مربوط لازم الاتباع است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضاعباسی فرد

* سابقه *
شماره ه/72/9 20/8/1372
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای علی اصغررحمان بروجردی .
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب اول وسوم و هفدهم وبیستم بارای صادره ازشعبه بیست ویکم دیوان .
مقدمه -الف :شعبه اول دررسیدگی به پرونده کلاسه 69/540 موضوع شکایت آقای غلامحسین نجفی نژادبه طرفیت شهرداری منطقه 3تهران بخواسته ابطال تصمیم شهرداری مبنی برجمع آوری دکه دارای پروانه بشرح دادنامه شماره 808-28/12/69تبصره یک بند2ماده 55 قانون شهرداریهاراناظربه دکه هائی دانسته است که درموردآنهامجوزقانونی داده نشده باشدوپروانه اشتغال درمحل مخصوص رامجوزقانونی اعلام وبه استنادبه ماده 5 وماده 15 قانون نظام صنفی وبند2اصلاحی قانونی مزبورمصوب 21/2/68حکم به ورود شکایت صادرنموده است .باتقاضای تجدیدنظرشهرداری ازدادنامه مذکور، هیئت تجدیدنظربه شرح دادنامه شماره 895-22/10/71به استنادتبصره یک بند2ماده 55 قانون شهرداریهاحکم به نقض رای صادره ازشعبه اول صادر نموده است .2- شعبه سوم دررسیدگی به پرونده کلاسه 70/183موضوع شکایت آقای حسن فاریابی بطرفیت شهرداری منطقه 12تهران بخواسته ابطال تصمیم شهرداری مبنی برجمع آوری دکه دارای پروانه به شرح دادنامه شماره 573 24/8/71باتوجه به دارابودن پروانه کسب شاکی ازاتحادیه صنف کیوسکداران وماده 66قانون نظام صنفی مصوب سال 59 شورای انقلاب که تبصره یک ماده 55 قانون شهرداریهامصوب سال 1344رانسخ کرده است استنادشهرداری به تبصره مذکورراقانونی ندانسته وحکم به ورودشکایت صادرنموده است .باتقاضای تجدیدنظرشهرداری ازرای شعبه سوم هیئت تجدیدنظردیوان بشرح دادنامه شماره 1004-20/11/71حکم صادره ازشعبه مذکوررافسخ نموده است .3- شعبه بیستم دررسیدگی به پرونده کلاسه 70/265موضوع شکایت آقای ابراهیم یوسفی بطرفیت شهرداری منطقه 14تهران بخواسته اعتراض به جمع آوری دکه بشرح دادنامه شماره 280-27/6/70تبصره یک بند2ماده 55 قانون شهرداریهارا برفرض داشتن اعتبارناظربه دکه هائی دانسته است که درموردآنهامجوز قانونی صادرنگردیده باشدوپروانه اشتغال به کسب درمحل مخصوص ازاتحادیه صنف کیوسکداران وفروشندگان یخ تهران رامجوزقانونی تلقی وحکم به ورود شکایت صادرنموده است .رای فوق نیزباتقاضای تجدیدنظرشهرداری درهیئت تجدیدنظردیوان مطرح وبه شرح دادنامه شماره 937-29/10/71حکم برفسخ آن صادرگردیده است .
ب -1- شعبه اول دررسیدگی به پرونده کلاسه 70/160موضوع شکایت آقای یوسف کردبچه به طرفیت شهرداری منطقه 8تهران بخواسته ابطال تصمیم شهرداری به جمع آوری دکه بشرح دادنامه شماره 92-7/2/70اعمال تبصره یک بند 2ماده 55 قانون شهرداریهاراناظربه دکه هائی دانسته است که درموردآنها مجوزقانونی صادرنشده باشدوباتوجه به داشتن پروانه رسمی که ازمراجع صنفی وباتوجه به قوانین صنفی مربوطه صادرگردیده است حکم به ورودشکایت صادر نموده است .رای مذکوربه لحاظ عدم تقاضای تجدیدنظرخواهی ازجانب طرف شکایت درمهلت مقررقطعی ولازم الاجراگردیده است .2- شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/213موضوع شکایت آقای مرتضی قربانی به طرفیت شهرداری منطقه 12تهران به خواسته ابطال تصمیم شهرداری مبنی برجمع آوری دکه دارای پروانه بشرح دادنامه شماره 179-10/6/70اعلام داشته است ،تبصره یک بند2ماده 55 قانون شهرداری هانمی توانددلیل برمنع ازادامه کار دکه های دارای پروانه باشدونمی تواندکل دکه های منصوبه رامشمول سدمعبر دانست وشهرداری بایدبه ماده 5 وماده 15قانون نظام صنفی وبند2اصلاحی قانون صنفی مصوب 21/2/68عنایت داشته باشدوباتوجه به مفهوم ماده 57 قانون نظام صنفی مصوب تیرماه 59 درشهرهائی که سازمان صنفی وجوددارد شهرداری نمی تواندتصمیمات متخذه سازمان صنفی ومراجع صدورپروانه اشتغال درمحل مخصوص رامنتفی سازدلذاحکم به ورودشکایت صادرمی نماید.دادنامه مذکورنیزبه لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی ازجانب شهرداری قطعی گردیده است . ج- شعبه بیست ویکم دیوان دررسیدگی به پرونده کلاسه 69/1341موضوع شکایت آقای علی اصغررحمانی بروجردی بطرفیت شهرداری منطقه 7 تهران به خواسته اعتراض به جمع آوری دکه بشرح دادنامه شماره 968-26/11/71چنین رای صادرنموده است :اقدام شهرداری نسبت به جمع آوری دکه موضوع شکایت که به استنادتبصره 1بند2ماده 55 قانون شهرداریهاصورت گرفته منطبق با قانون مرقوم می باشدلذاشکوائیه مطروحه واردنبوده وردمی گردد.بررسی آراءمعارض اعلام شده باتوجه به فسخ آراءصادره ازشعب اول درپرونده کلاسه 69/540 وسوم درپرونده کلاسه 70/183وبیستم درپرونده کلاسه 70/265از جانب هیئت تجدیدنظردیوان عدالت اداری محدودبه آراءصادره ازشعبه اول درپرونده کلاسه 70/160وشعبه هفدهم درپرونده کلاسه 70/213وشعبه بیست ویکم درپرونده کلاسه 69/1341گردیده وبااین ترتیب هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین محمدرضاعباسی فردوبا حضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبه شرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.

مرجع :
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
سه شنبه سی ام بهمن ماه 1372 سال پنجاهم - شماره 14263

4
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
129
تاریخ تصویب :
1372/07/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :