جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
(طبق ماده 49آئین نامه مزبوراگرمردی زردشتی وبی اولادفوت کندو فرزندخوانده هم نداشته باشدوصیتی هم نکرده باشددراین صورت ورثه می توانندصبح روزچهارم فوت باحضورموبدوحضارپسریامردی زردشتی رابه سمت پل گذاری شخص متوفی تعیین نمایندوبااین ترتیب پل گذارسمت فرزند حقیقی متوفی راخواهدداشت .
موافق ماده واحده مصوب 31 تیر1312 درموردوصیت ایرانیان غیرشیعه ،دادگاهها باید قواعدوعادات مسلمه متداول درمذهب آنان را رعایت نمایند ودر این مورد فرقی بین اینکه وصیت قبل یابعدازوضع قانون مزبوربعمل آمده باشد موجود نیست .
حکم شماره 17436/3/32شعبه 1

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
8
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
436
تاریخ تصویب :
1332/03/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :