جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 164 - 22/9/1372

رای شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات
آقای بازپرس که علیه متهم قرارکفالت صادرواورابدون معرفی کفیل آزادمی کند و بدون اظهارنظردرمورد شکایت دیگرشاکی ومتهم دیگر، قرارمجرمیت صادر می کند، آقای دادیاراظهارنظرنیزباوجودنواقص فوق باقرارموافقت می نماید، آقای دادستان نیزپس از ارجاع پرونده هیچ نظارتی بر دادسرا اعمال نمی کندهم چنین درصدورقراروثیقه دراتهام چک بلامحل بجای وجه الضمان نقدی یا ضمانت نامه بانکی و همچنین در پرونده دیگر با وجود صدورقراروثیقه و عجز متهم تا تودیع وثیقه او را به زندان معرفی نمی کندو... مرتکب تخلف شده اند.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی ، تالیف احمدکریم زاده
موسسه انتشاراتی آیدا،چاپ موسسه چاپ وانتشارات محمدامین سال 1376

94
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
164
تاریخ تصویب :
1372/09/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :