جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 59 - 27/4/1375

رای شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات
بازپرس دادسرادراستفاده ازعبارت نامتناسب درمکاتبه به این مضمون که (غلط کرده ) مرتکب تخلف شده است .(گرچه رضایت اخذنموده است )

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی ، تالیف احمدکریم زاده
موسسه انتشاراتی آیدا،چاپ موسسه چاپ وانتشارات محمدامین سال 1376

94
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
59
تاریخ تصویب :
1375/04/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :