جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 84 - 18/9/1369

رای شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات
باعنایت به مفاد اصل 49 قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/5/1363 و مواد 1 و 2 و 5 آن و مفاد قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 3/2/1363 و ماده 2 آئین نامه اجرائی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه و ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب 11/2/1362، دادستان انقلاب در ورود به رسیدگی به موضوع خارج از صلاحیت قانونی و صدوردستورتوقیف املاک شاکی انتظامی صرفا" به اتهام عضویت درتشکیلات فراماسونری ، مرتکب تخلف شده است .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی ، تالیف احمدکریم زاده
موسسه انتشاراتی آیدا،چاپ موسسه چاپ وانتشارات محمدامین سال 1376
95
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
84
تاریخ تصویب :
1369/09/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :