جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 25/7/72 شماره رای : 422/3 مرجع رسیدگی : شعبه سوم دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 19/11/71 خانم زرین … مقیم همدان دادخواستی به طرفیت آقای اله داد … ساکن همدان به خواسته تنفیذ وصیت نامه به دفتر دادگاههای عمومی همدان تسلیم نموده و با استناد به وصیت نامه های مورخ 31/3/66 منتخب به حاج غلامحسین … و شهادت نامه آقای احمد …. در توضیح دعوی به خلاصه اعلام داشته شوهرم به نام غلامحسین … فوت کرده یک دفتر از او به جا مانده شوهرم قبل از فوت وصیت نامه از خود به جا گذاشته لکن خوانده که برادر شوهرم است آن را قبول ندارد با تقدیم فتوکپی وصیت نامه صدور حکم تنفیذ آن را تقاضا دارم رسیدگی به موضوع به شعبه ششم دادگاه عمومی مدنی خاص همدان ارجاع و پرونده به کلاسه 71/1230 ثبت شده و با تعیین وقت و ابلاغ دعوی طرفین جهت رسیدگی دعوت شده اند در جلسه 23/1/72 دادگاه خواهان تقاضای خود را تکرار نموده و اظهار داشته نویسنده وصیت نامه آقای انصاری است اگر لازم باشد او را معرفی می کنم خوانده اظهار داشته نویسنده وصیت نامه آقای … است اگر لازم باشد او را معرفی می کنم خوانده اظهار داشته وصیت نامه را بعد از فوت برادرم به من داده اند وصیت نامه را قبول دارم تمامی آن عمل شده اعتراضی ندارم تایید وصیت نامه را تقاضا دارم .
دادگاه به منظور اخذ توضیح از نویسنده وصیت نامه و ملاحظه گواهی حصر وراثت جلسه را تجدید نموده و در جلسه 31/5/72 با استماع اظهارات آقای احمد انصاری خلاصتاً چنین رای داده است .
« نظر به اینکه ورثه و موصی لهم وکاتب در محضر دادگاه همگی اعلام نمودند منظور و نیت موصی صلح بوده و در زمان حیات خود اموال مندرج در صلح نامه را به ورثه و افراد مورد نظر خود صلح نموده و اختلاف طرفین در صلح نامه است نه وصیت نامه بنا بر این موضوع از صلاحیت دادگاه مدنی خاص خارج بوده و رسیدگی به صلح نامه و تنفیذ آن در صلاحیت دادگاه حقوقی است و به استناد بند یک ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی ( ماده 84 ق . ج ) قرار عدم صلاحیت صادر می شود » پرونده ارسال گردیده و ظاهراً به شعبه دوم دادگاه حقوقی یک همدان ارجاع و به کلاسه 72/3905 ثبت شده و دادگاه اخیرالذکر هم در تاریخ 8/6/72 خلاصتاً به این استدلال که صلاحیت دادگاه تابع عنوان دعوی می باشد و مدعی خواسته دعوی را تنفیذ وصیت نامه عنوان کرده و در جلسه اول دادرسی هم خواسته خود را تغییر نداده و طبق بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص رسیدگی به موضوع و اتخاذ تصمیم نفیاً یا اثباتاً در عهده صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار ادرد مستنداً به بند 2 ماده 3 لایحه قانونی مذکور قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه مدنی خاص همدان صادر کرده و دستور داده پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده شود .
با وصول پرونده به اداره دفتر دیوان عالی کشور و ثبت به کلاسه 12/7464 به این شعبه ارجاع شده است .
« رای »
علی الاصول و وفق مقررا صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به دعاوی تابع عنوان و خواسته دعوی است و به شرح مندرجات دادخواست دعوی خواهان تقاضای صدور حکم بر تنفیذ وصیت نامه عادی است و در اولین جلسه دادرسی هم همین تقاضا را کرده خاصه اینکه سند عادی مورخ 31/3/66 مشتمل بر وصایت و وصیت هم می باشد بنا بر این و با عنایت به بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مرجع صالح به رسیدگی به دعوی مطروحه دادگاه مدنی خاص است لذا ضمن تشخیص صلاحیت
دادگاه مدنی خاص مستنداً به ماده 5 لایحه قانونی فوق الذکر حل اختلاف می نماید و پرونده را جهت رسیدگی به شعبه ششم دادگاه عمومی مدنی خاص شهرستان همدان ارسال می دارد .

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
422
تاریخ تصویب :
1372/07/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :