جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 112 - 8/2/1370

رای شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات
باعنایت به ماده 13 آئین نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب مصوب 27/3/1358 ناظربه مواد 332 تا 335 قانون آئین دادرسی کیفری و مستفاداز تبصره 3 ماده 9 و تبصره ماده 21 و مواد 25 و26 آئین نامه مزبور و اصول 32 و33 قانون اساسی ومستفاداز ماده 198 قانون آئین دادرسی کیفری وماده 14 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک ودو وشعب دیوانعالی کشور مصوب 31/3/1368و مواد20 و21 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361 و ماده 202 قانون آئین دادرسی مدنی ، دادیار و دادستان دادسرای انقلاب اسلامی درعدم رعایت ماده 38 قانون آئین دادرسی کیفری ازحیث صدورقراربازداشت بدون تفهیم اتهام و عدم اعزام متهم به زندان وتحویل وی به کمیته و در صدورقرار منع تعقیب متهم به شرکت در جرم وصدور قرارعدم صلاحیت در مورد متهم اصلی و تفکیک پرونده بدون توجه به مفاد ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور و ماده 205قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 6/6/1361 مرتکب تخلف شده اند.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی ، تالیف احمدکریم زاده
موسسه انتشاراتی آیدا،چاپ موسسه چاپ وانتشارات محمدامین سال 1376

95
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
112
تاریخ تصویب :
1370/02/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :