جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 69 - 17/5/1369

رای شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات
دادستان دادسرای انقلاب ارتش که باقرارعدم صلاحیت صادره درپرونده ازسوی دادیار موافقت نموده و بجای دستورارسال پرونده به دادسرای عمومی ، تحقیق و رسیدگی رامجددا" آغاز و بدون اقدام درموردقرارعدم صلاحیت صادره کیفرخواست صادرنمود، مرتکب تخلف گردیده است .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی ، تالیف احمدکریم زاده
موسسه انتشاراتی آیدا،چاپ موسسه چاپ وانتشارات محمدامین سال 1376

95
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
69
تاریخ تصویب :
1369/05/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :