جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 20 - 3/8/1368

رای شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات
دادیار دادسرای انقلاب اسلامی که علیرغم اعتقادبرعدم صلاحیت دادسرای انقلاب در موضوع اختلاف مالی شرکت تعاونی مسکن پس ازمخالفت دادسرابا قرارعدم صلاحیت مبادرت به صدوردستورجلب وقرارکفالت علیه طرفهای دعوی صادر و به عذر عجزازمعرفی کفیل آنان را به زندان معرفی می نمایدو سپس قرارکفالت رابه وثیقه تبدیل می کند و بعد ازآن درچهارده بند که همگی ازموارد حقوقی هستند اظهارنظربه عدم صلاحیت خودمی کند.
دادستان دادسرای انقلاب اسلامی در مخالفت باقرارعدم صلاحیت دادیار و درادامه رسیدگی به موضوع خارج ازصلاحیت ذاتی خود به عذر وجود قوانین دست و پاگیر درمراجع قضائی دستور ادامه رسیدگی صادرمی کند. واز آن به بعد دادیار دادسرای انقلاب اسلامی با دلگرمی بیشتر به رسیدگی ادامه داده و دستورمیدهد مبالغی از وجوه توقیفی به شرکت تعاونی داده شود و دادستان موافقت می نمایدورئیس دادگاه نیزتائید می کند و بالاخره قرارمجرمیت صادروبنظر دادستان می رساند.
تازه دادستان بفکریافتن مستنداتی برای ایجاد صلاحیت خود افتاده و دستوراتی می دهددرجهت پیداکردن جرمی که درصلاحیت دادسرای انقلاب باشد! و تکمیل پرونده که دادیارباکمک گرفتن ازحدس و گمان بدون ارائه مستندقابل اعتماد و با طرح مسائل حقوقی مراتب رااعلام ودادستان دستورتشدیدقرار وثیقه را می دهد.
بالاخره دادستان کیفرخواست صادرمی نماید بااین عنوان که (قرارهای مجرمیت به منزله کیفرخواست تلقی می شود) و رئیس دادگاه انقلاب نیز که بهمان موضوعات خارج ازصلاحیت رسیدگی و باوجود آنهمه ایرادات حکم صادرکرده است مرتکب عدیده شده اند.
واستناد قضات نامبرده به بخشنامه شورایعالی قضائی باتوجه به اینکه شورای مزبورحق قانونی توسعه ویاتضییق حدودصلاحیت قانونی دادسرا و دادگاه انقلاب رانداشته است مجوزی برای ارتکاب تخلفات قانونی نیست .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی ، تالیف احمدکریم زاده
موسسه انتشاراتی آیدا،چاپ موسسه چاپ وانتشارات محمدامین سال 1376

95

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
20
تاریخ تصویب :
1368/08/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :